hoofding schelle
  • Bestuur en beleid

Vegen straatgoten 

Vegen straatgoten

Van 9 februari tot 19 februari

Respecteer de zoneborden!

Seniorenfeest 

Het OCMW Schelle organiseert in samenwerking met de seniorenraad en het gemeentebestuur van Schelle naar jaarlijkse traditie opnieuw een seniorenfeest met optredens van :

  • Garry Hagger
  • Rico Zoroh Band
  • Patrick Onzia
  • Steve Rickier

Wanneer: dinsdag 10 maart om 14.00 uur (deuren om 13.15 uur)
Waar: Sporthal Scherpenstein
Toegang: 10 euro (stuk taart, kop koffie en deelname tombola inbegrepen)
Kaarten: te verkrijgen bij de seniorenbonden en het OCMW, Peperstraat 38, Schelle

 Wees er vlug bij want de plaatsen zijn beperkt !

Gemeentebelastingen: bewijs van afkondiging 

De burgemeester van de gemeente Schelle bevestigt dat, overeenkomstig het gemeentedecreet, de verordening betreffende het hierna vermelde belasting- & retributiereglement voor 2015:

- contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 2015-2018- wijziging

aangenomen door de Gemeenteraad in de zitting van 29 december 2014 en aangekondigd via website.

Openbaar onderzoek gedeeltelijke verlegging en verbreding buurtweg nr. 15 "Kwadenhoekweg" van 7 januari 2015 tot 5 februari 2015 

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen, gewijzigd bij het decreet van 4 april 2014, een openbaar onderzoek wordt gehouden met betrekking tot het gemeenteraadsbesluit dd. 29 december 2014, houdende “Gedeeltelijke verlegging en verbreding buurtweg nr. 15 “ Kwadenhoekweg”: voorlopige goedkeuring” en van de stukken die er in bijlage werden aan toegevoegd, m.n. ‘Plan 1 : verlegging en verbreding buurtweg nr.15 met vastlegging rooilijn’. Het dossier ligt ter inzage in het gemeentehuis, Fabiolalaan 55 te Schelle, dienst Ruimtelijke Ordening, 1e verdieping. Eventuele bezwaren en opmerkingen kunnen schriftelijk, bij ter post aangetekend schrijven dan wel tegen ontvangstbewijs, worden gericht aan de gemeente Schelle, Fabiolalaan 55 te 2627 Schelle, binnen de termijn van het openbaar onderzoek dat aanvangt op 07/01/2015 en eindigt op 05/02/2015.

Gezocht: Nieuwe uitbater voor restaurant en cafetaria in Sportcomplex Scherpenstein 

(gelegen te Schelle, Parklaan 1) Vanaf 25 maart 2015 is taverne Scherpenstein gesloten wegens het stoppen van de huidige uitbater.

Hierdoor verleent het Autonoom Gemeentebedrijf Fluctus Schelle een concessie waarbij de cafetaria en het restaurant verbonden aan het Sportcomplex Scherpenstein ter beschikking wordt gesteld aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon voor de uitbating van een horecazaak in het sportcomplex.

Er zit eveneens een appartement in de concessie, gelegen boven cafetaria-restaurant.

De concessie is ter beschikking vanaf 1 mei 2015. Indien mogelijk kunnen de ruimten, inclusief de woonruimte, ter beschikking gesteld worden vanaf 01 april 2015.

De concessievoorwaarden kunnen opgevraagd worden bij Scherps Sabrina, coördinator Vrije Tijd, tel. 03 887 18 87 of 0499 42 90 88, sport@schelle.be.

Voor bezichtiging van de ruimten die in het kader van de uitbating van de concessie ter beschikking gesteld worden, kan u een afspraak maken met Scherps Sabrina, coördinator Vrije Tijd, tel. 03 887 18 87 of 0499 42 90 88, sport@schelle.be.

 Alle offertes moeten ten laatste op woensdag 11 februari 2015 om 10.00u ingediend worden.

Deze week in uw gemeente!

Er werd de laatste weken heel wat geschreven over mogelijke stroomonderbrekingen deze winter. Bepaalde straten in Schelle zouden bij een afschakeling tijdelijk zonder stroom kunnen vallen. Als gemeente bereiden wij ons daar de komende weken en maanden ...

De gemeente vindt een kwaliteitsvol woningpatrimonium van groot belang. Daarom willen we de verhuurders stimuleren een conformiteitsattest aan te vragen.

Een conformiteitsattest
Het conformiteitsattest is een garantie, dat de huurwoning op het ...

Gezocht: een geduldig en sociaal iemand die 2x per maand iets wil doen met Cyriel.
De organisatie Zin&Zo is een onderdeel van Pegode VZW. Deze dienst gaat aan de slag met vrijetijdsvragen van volwassenen met een beperking. Deze vragen kunnen een ...

Het praatcafé is een “samenkomen’ van mensen die op welke manier dan ook, in contact komen met dementie.
In een ontspannen sfeer kan je kennismaken met anderen, nuttige informatie opdoen, ervaringen uitwisselen en zo het ‘dagelijkse leven met ...

Op zondag 15 maart stelt het AZ Heilige Familie tijdens de "Dag van de zorg" haar deuren voor u open.

Wat mag je op de Dag van de Zorg verwachten?
Zij laten je graag een kijkje nemen achter de schermen van enkele diensten, zoals spoedgevallen, maag- ...

Paasmaandag, is Scheldehappeningsdag. Een dag om het veelzijdige Scheldeland, varend, fietsend, wandelend, genietend, te verkennen, en dit reeds voor de zesde maal. Het thema van deze editie is “De Schelde, Verrassend Veelzijdig”. De Schelderegio, ...

zoeken

Algemeen nummer: 03 871 98 30  
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle
Tel: 03 871 98 30
Fax: 03 887 24 20
E-mail:  info@schelle.be in 
Openingsuren
Cultuur
Uit in Schelle
Politie
Brandweer Boom
UIT geef zelf je activiteit in