Afkondiging 

Het College van Burgemeester en Schepenen deelt mede aan het publiek dat de jaarrekening, balans en resultatenrekening  -dienstjaar 2013, goedgekeurd  in de gemeenteraadszitting van 20 november 2014, ter inzage ligt van het publiek, alle werkdagen  van 21 november 2014  tot en met 01 december 2014  telkens van 9 tot 12 uur.

Afkondiging gemeentebelastingen 2015 

Het College van Burgemeester en Schepenen brengt in kennis van het publiek dat de Gemeenteraad in zitting van 20 november 2014, overeenkomstig het gemeentedecreet  en teneinde in de begroting 2015 het evenwicht te behouden, besloten heeft over te gaan tot de uitvoering van hierna vermelde gemeentebelastingen:

1.      Aanvullende gemeentebelasting  op de personenbelasting - 2015 -goedkeuring
2.      Opcentiemen onroerende voorheffing - 2015 -goedkeuring

Bezwaren tegen deze belasting dienen gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, binnen de vijftien dagen vanaf heden, ofwel mondelinge bezwaren in een daartoe door het College belegde zitting op maandag 1 december 2012 van 9 tot 12 uur. De bezwaren dienen uiterlijk toe te komen op het gemeentehuis te Schelle op 5 december 2014.

Gezocht: Nieuwe uitbater voor restaurant en cafetaria in Sportcomplex Scherpenstein 

(gelegen te Schelle, Parklaan 1) Vanaf 25 maart 2015 is taverne Scherpenstein gesloten wegens het stoppen van de huidige uitbater.

Hierdoor verleent het Autonoom Gemeentebedrijf Fluctus Schelle een concessie waarbij de cafetaria en het restaurant verbonden aan het Sportcomplex Scherpenstein ter beschikking wordt gesteld aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon voor de uitbating van een horecazaak in het sportcomplex.

Er zit eveneens een appartement in de concessie, gelegen boven cafetaria-restaurant.

De concessie is ter beschikking vanaf 1 mei 2015. Indien mogelijk kunnen de ruimten, inclusief de woonruimte, ter beschikking gesteld worden vanaf 01 april 2015.

De concessievoorwaarden kunnen opgevraagd worden bij Scherps Sabrina, coördinator Vrije Tijd, tel. 03 887 18 87 of 0499 42 90 88, sport@schelle.be.

Voor bezichtiging van de ruimten die in het kader van de uitbating van de concessie ter beschikking gesteld worden, kan u een afspraak maken met Scherps Sabrina, coördinator Vrije Tijd, tel. 03 887 18 87 of 0499 42 90 88, sport@schelle.be.

 Alle offertes moeten ten laatste op woensdag 11 februari 2015 om 10.00u ingediend worden.