Gemeentebelastingen: bewijs van afkondiging 

De burgemeester van de gemeente Schelle bevestigt dat, overeenkomstig het gemeentedecreet, de verordening betreffende het hierna vermelde belasting- & retributiereglement voor 2015:

- contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 2015-2018- wijziging

aangenomen door de Gemeenteraad in de zitting van 29 december 2014 en aangekondigd via website.

Openbaar onderzoek gedeeltelijke verlegging en verbreding buurtweg nr. 15 "Kwadenhoekweg" van 7 januari 2015 tot 5 februari 2015 

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen, gewijzigd bij het decreet van 4 april 2014, een openbaar onderzoek wordt gehouden met betrekking tot het gemeenteraadsbesluit dd. 29 december 2014, houdende “Gedeeltelijke verlegging en verbreding buurtweg nr. 15 “ Kwadenhoekweg”: voorlopige goedkeuring” en van de stukken die er in bijlage werden aan toegevoegd, m.n. ‘Plan 1 : verlegging en verbreding buurtweg nr.15 met vastlegging rooilijn’. Het dossier ligt ter inzage in het gemeentehuis, Fabiolalaan 55 te Schelle, dienst Ruimtelijke Ordening, 1e verdieping. Eventuele bezwaren en opmerkingen kunnen schriftelijk, bij ter post aangetekend schrijven dan wel tegen ontvangstbewijs, worden gericht aan de gemeente Schelle, Fabiolalaan 55 te 2627 Schelle, binnen de termijn van het openbaar onderzoek dat aanvangt op 07/01/2015 en eindigt op 05/02/2015.

Gezocht: Nieuwe uitbater voor restaurant en cafetaria in Sportcomplex Scherpenstein 

(gelegen te Schelle, Parklaan 1) Vanaf 25 maart 2015 is taverne Scherpenstein gesloten wegens het stoppen van de huidige uitbater.

Hierdoor verleent het Autonoom Gemeentebedrijf Fluctus Schelle een concessie waarbij de cafetaria en het restaurant verbonden aan het Sportcomplex Scherpenstein ter beschikking wordt gesteld aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon voor de uitbating van een horecazaak in het sportcomplex.

Er zit eveneens een appartement in de concessie, gelegen boven cafetaria-restaurant.

De concessie is ter beschikking vanaf 1 mei 2015. Indien mogelijk kunnen de ruimten, inclusief de woonruimte, ter beschikking gesteld worden vanaf 01 april 2015.

De concessievoorwaarden kunnen opgevraagd worden bij Scherps Sabrina, coördinator Vrije Tijd, tel. 03 887 18 87 of 0499 42 90 88, sport@schelle.be.

Voor bezichtiging van de ruimten die in het kader van de uitbating van de concessie ter beschikking gesteld worden, kan u een afspraak maken met Scherps Sabrina, coördinator Vrije Tijd, tel. 03 887 18 87 of 0499 42 90 88, sport@schelle.be.

 Alle offertes moeten ten laatste op woensdag 11 februari 2015 om 10.00u ingediend worden.