Foto's jaarmarkt Schelle: gocartrace 

Hier zijn ze dan, de foto's gocartrace 2017! Met onze dank aan de Koninklijke Fotogroep Dafofi en fotograaf dhr. Christiaan Moons


Zet je gft+ tijdig buiten! 

Sinds 2 oktober wordt het gft+ door een andere ophaler ingezameld. De ophaalronden, en dus het uur dat je gft+ wordt opgehaald, zijn dan ook anders.

Om een goede kwalitatieve dienstverlening te verzekeren, is het belangrijk dat je afval steeds duidelijk zichtbaar de avond vóór de inzameling buiten wordt geplaatst, of toch ten laatste vóór 7 uur op de eigenlijke ophaaldag.
Zo ben je zeker dat jouw gft+ steeds wordt meegenomen!


Schelle 2030: een duurzame dorpskern aan de waterkant 

Schelle is van oudsher een dorp aan het water. Vandaag ligt de Vliet verborgen achter de kerk en achter de dijk. De gemeente kocht in samenwerking met IGEAN de voorbije jaren in de omgeving van de kerk en de dorpskern een aantal gronden en panden. Dit maakt het mogelijk om een nieuwe duurzame dorpskern te realiseren.

Bij een nieuwe ontwikkeling is het belangrijk om vooraf een duidelijke visie te hebben. We moeten goed vastleggen hoe het Vlietpark er uit kan zien, waar bijkomend groen moet komen, waar en hoe de infrastructuur (wegen, pleinen, … ) moet worden aangepast en wat er kan gebouwd worden. Bovendien is het nodig om te berekenen hoe dit allemaal kan worden gefinancierd.

Op vraag van de gemeente schreef IGEAN daarom de opdracht uit om een beeldkwaliteitsplan en ruimtelijke visie voor een nieuwe dorpskern voor Schelle op te maken. In 2016 kregen de studiebureaus Palmbout Urban Landscapes (Rotterdam) en Collectief Noord (Antwerpen) deze opdracht toegekend. In 2017 kwam het beeldkwaliteitsplan tot ontwikkeling. Dit proces werd begeleid door een ‘kwaliteitskamer’ met vertegenwoordigers van de gemeente, de gecoro en IGEAN, aangevuld met externe deskundigen.

De inwoners van Schelle maakten op woensdag 20 september 2017 kennis met de voorlopige resultaten van het beeldkwaliteitsplan. Dit plan wordt nog verder afgewerkt en voorgelegd aan diverse provinciale en Vlaamse diensten. In een volgende stap laat de gemeente een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (kortweg: RUP) opmaken en is er een consultatie van de bevolking (openbaar onderzoek).

Het vergt dus nog enige tijd vooraleer de eerste werken starten. Zoals de titel aangeeft, wordt de horizon om nieuwe dorpskern meer vorm te geven gelegd op 2030. We pinnen ons niet vast op dit jaartal, maar kijken wel vooruit op lange termijn.

De beelden van deze avond kan je hier bekijken. Voor een optimale geluidskwaliteit luister je best met een hoofdtelefoon.

De getoonde powerpoint op 20 september kan je bekijken door op de foto hiernaast te klikken.

Je kan reacties kwijt op schelle2030@schelle.be


Openbaar onderzoek gedeeltelijke verlegging en verbreding buurtweg nr. 35 “Den Hooghen Weg” 28 september 2017 tot en met 29 oktober 2017 

Het college van burgemeester en schepenen brengt u er hierbij ter kennis dat er wordt overgegaan tot een openbaar onderzoek zoals opgelegd  in artikel 28 van de Wet op de buurtwegen van 10 april 1841 en gewijzigd bij het decreet van 4 april 2014, en dit met betrekking tot het gemeenteraadsbesluit d.d. 7 september 2017, houdende “Gedeeltelijke verlegging en verbreding buurtweg nr. 35 "Den Hooghen Weg": Voorlopige vaststelling.” en van de stukken die er in bijlage werden aan toegevoegd, m.n. het plan “Rooilijnplan Den Hooghen Weg aanpassing buurtweg nr. 35” met dossiernummer 245_2016 en betrekking hebbend op de percelen kadastraal gekend afdeling  1 sectie C nrs. 227E, 226E, 227D, 129A, 136, 223, 224, 225, 269D, 237, 126A, 269D, 126A, 253C, 234F, 236, 252A, 234F, 236, 252A, 233H, 260, 262B, 262C, 126A, 226K, 232B, 227B, 228A, 226B, 226G, 233Y, 234H, 259A, 234G, 130, 131.

Het openbaar onderzoek heeft plaats van 28 september 2017 tot en met  29 oktober 2017.

De stukken zijn neergelegd op de Dienst Ruimtelijke Ordening op het gemeentehuis, Fabiolalaan 55 te Schelle en de lokalen zijn toegankelijk voor het publiek, alle dagen van 8u30 tot 12u00 en dinsdagavond van 18u 00 uur tot 19u30.

De klachten of opmerkingen nopens de beslissingen die het voorwerp uitmaken van het openbaar onderzoek, moeten per aangetekende brief worden opgestuurd naar of met een bewijs van ontvangst worden afgegeven aan de gemeente Schelle, Fabiolalaan 55, 2627 Schelle, en dit  voor het verstrijken van de termijn die bepaald werd voor het openbaar onderzoek.


Gemeentebelastingen: bewijs van afkondiging 

De burgemeester van de gemeente Schelle bevestigt dat het reglement van de gemeenteraad, gedateerd 7 september 2017 met als onderwerp "Retributie voor het opzoeken van administratieve inlichtingen", bekendgemaakt werd overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet op 19/09/2017.


INFORMATIE WERKEN STEENWINKELSTRAAT