Adviesraden


Gecoro

De GECORO is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente.

De voornaamste taken van de GECORO hebben te maken met ruimtelijke planning zoals advies over gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen, woonomgevingsplan, planologische attesten, …

Daarnaast kan op vraag van de administratie de GECORO ook voor advies gevraagd worden rond enkele grotere infrastructurele en ruimtelijke ontwikkelingsprojecten.

Hoe werkt de GECORO?
De opdracht van de GECORO als adviseur van de gemeente bij het uitstippelen van een kwaliteitsvol ruimtelijk beleid is tegelijk complex en delicaat.
Daarom werd er enerzijds een algemene deontologische code voor leden van de GECORO vastgesteld. Deze deontologische code kan je hier raadplegen.
Anderzijds werden er regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de GECORO vastgesteld. Deze regels kan hier je raadplegen. Leden van de GECORO dienen deze regels steeds te respecteren.

Wie zetelt er in de GECORO?
In een GECORO is er zowel plaats voor deskundigen als voor geïnteresseerde burgers. Bij de samenstelling en benoeming van de leden houdt de gemeenteraad namelijk rekening met bestaande evenwichten. Dit betekent dat er in de GECORO vertegenwoordigers van uiteenlopende maatschappelijke geledingen zetelen. Mannen en vrouwen houden elkaar daarbij zo goed mogelijk in evenwicht en de GECORO vormt ook zoveel mogelijk een afspiegeling van de lokale samenleving. Bij voorkeur wonen de leden dus in Schelle. Leden van de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepen kunnen geen lid van de GECORO zijn.

De GECORO van Schelle uit bestaat 9 leden, waarvan 5 vertegenwoordigers van een aantal maatschappelijke geledingen en minstens 4 deskundigen, waaronder ook de voorzitter. De maatschappelijke geledingen die vertegenwoordigd worden in de GECORO van Schelle zijn de verenigingen voor milieu- en natuurbehoud, landbouwers, werknemers, werkgevers en zelfstandigen en de socio- culturele verenigingen.

Een deskundige kan een stedenbouwkundige, een ruimtelijk planner, een architect, een landschapsarchitect, (ruimtelijk) socioloog of dergelijke meer zijn. Maar ook iemand die beroepsmatig of vanuit een engagement of interesse ervaring met ruimtelijke projecten inzicht in de materie heeft verworven kan zetelen als deskundige.

Deskundigen weten wat er leeft in de gemeente en kunnen door hun ervaring, interesses of beroep een onderbouwde bijdrage leveren op het vlak van onder meer architectuur, erfgoed, landschapsontwerp, ruimtelijke planning, mobiliteit, openbare ruimte, juridische aspecten, samenlevingssociologie, vastgoed of projectontwikkeling.

Bijkomende leden gezocht
De GECORO zoekt nog kandidaten om als deskundig lid en/of vanuit een vereniging deel te nemen.
De kandidatuurstelling moet gebeuren aan de hand van een curriculum vitae en een korte tekst (motivatie) waaruit blijkt dat de (voorgedragen) kandidaat beantwoordt aan de hiernavolgende profielomschrijving:

  • Voeling hebben met wat in de gemeente leeft.
  • Voldoende onafhankelijk zijn, zowel van politiek als van drukkingsgroepen.
  • Minstens vertrouwd zijn met de ruimtelijke ordening of bereid zijn zich ermee vertrouwd te maken.
  • Beroepsmatig geen (vastgoed-)belangen hebben of nastreven in de gemeente.
  • Voldoende competent zijn om ambtelijke rapporten op een korte termijn door te nemen, om zich een inhoudelijk beeld te vormen van een bepaalde ruimtelijke problematiek, en om er daarna over te vergaderen en tot een advies te komen dat in overeenstemming is met de reglementering.
  • Communicatievaardig en luisterbereidheid, dus ‘bruggen kunnen leggen’

Kandidaturen (curriculum vitae met motivatie) dienen ten laatste toe te komen op vrijdag 30 oktober 2020.
– per mail naar ro@schelle.be met als onderwerp ‘kandidatuur GECORO’
– per brief ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen, Fabiolalaan 55, 2627 Schelle, met vermelding ‘kandidatuur GECORO’
Info: dienst ruimtelijke ordening – ro@schelle.be

Bestuur & beleid Adviesraden Gecoro