Adviesraden


Gecoro

Een gecoro of gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft tot doel de kwaliteit van het gemeentelijk ruimtelijke ordeningsbeleid te bevorderen en hiervoor een groter maatschappelijk draagvlak te creëren.

Wat doet de gecoro?
In eerste instantie adviseert de gecoro bij het opmaken van een gemeentelijk beleidsplan ruimte, dan wel de gedeeltelijke herziening van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en de ontwikkeling van de meer concrete ruimtelijke uitvoeringsplannen. Verder verstrekt ze advies over stedenbouwkundige verordeningen en bezwaarschriften. Ten slotte kan ze zowel op vraag van de gemeente als uit eigen beweging advies geven over vergunningsaanvragen en, meer in het algemeen, over alles wat in verband staat met ruimtelijke ordening.

Hoe werkt de gecoro?
De opdracht van de gecoro als adviseur van de gemeente bij het uitstippelen van een kwaliteitsvol ruimtelijk beleid is tegelijk complex en delicaat. Daarom werd er enerzijds een algemene deontologische code voor leden van de gecoro vastgesteld. Deze deontologische code kan u hier raadplegen.

Anderzijds werd er regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de gecoro vastgesteld. Deze regels kan hier u raadplegen. Leden van de gecoro dienen deze regels te allen tijde te respecteren en na te leven.

Wie zetelt er in de gecoro?
In een gecoro is er zowel plaats voor deskundigen als voor geïnteresseerde burgers. Bij de samenstelling en benoeming van de leden houdt de gemeenteraad namelijk rekening met bestaande evenwichten. Dit betekent dat er in de gecoro vertegenwoordigers van uiteenlopende maatschappelijke geledingen zetelen. Mannen en vrouwen houden elkaar daarbij zo goed mogelijk in evenwicht en de gecoro vormt ook zoveel mogelijk een afspiegeling van de lokale samenleving. Bij voorkeur wonen de leden dus in Schelle. Leden van de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepen kunnen geen lid van de gecoro zijn.

De gecoro van Schelle uit bestaat 9 leden, waarvan 6 vertegenwoordigers van een aantal maatschappelijke geledingen en minstens 3 deskundigen, waaronder ook de voorzitter. De maatschappelijke geledingen die vertegenwoordigd worden in de gecoro van Schelle zijn de verenigingen voor milieu- en natuurbehoud, Landbouwers, Werknemers, werkgevers en zelfstandigen, de sociale huisvestingsmaatschappij en de socio- culturele verenigingen.

Een deskundige kan een architect, een stedenbouwkundige, een ruimtelijk planner, een landschapsarchitect, een landmeter en dergelijke meer zijn. Maar ook iemand die door interesse en ervaring inzicht in de materie verworven heeft kan zetelen als deskundige. Deskundigen weten wat er leeft in de gemeente en kunnen door hun ervaring, interesses of beroep een onderbouwde bijdrage leveren op het vlak van onder meer architectuur, erfgoed, landschapsontwerp, ruimtelijke planning, mobiliteit, openbare ruimte, juridische aspecten, stadssociologie, vastgoed, projectontwikkeling.

Wat wordt er verwacht van de leden van de gecoro?
Van de leden van de gecoro wordt verwacht dat ze :
– voeling hebben met wat in een gemeente leeft,
– herkenbaar en aanvaardbaar zijn als vertegenwoordiger van hun maatschappelijke geleding,
– voldoende onafhankelijk zijn, zowel van politiek als van drukkingsgroepen,
– Inzicht hebben in of minstens vertrouwd zijn met ruimtelijke ordening,
– voldoende beschikbaar zijn om ambtelijke rapporten op een korte tijd door te nemen, zich een inhoudelijk beeld te vormen van bepaalde ruimtelijke problematiek en erover te vergaderen om tot een advies te komen,
– communicatief en luistervaardig zijn zonder vooringenomenheid,
– het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het Provinciaal ruimtelijk Structuurplan Antwerpen en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voor ogen houden en elk advies in het kader daarvan uitbrengen.

Wanneer en hoe kan u zich kandidaat stellen?
Indien u geïnteresseerd bent om te zetelen in de gecoro van Schelle kan zich op twee manieren kandidaat stellen.

Ofwel bent u architect, stedenbouwkundige, ruimtelijk planner, landschapsarchitect, landmeter e.d. of iemand die door interesse en ervaring inzicht in de materie verworven heeft. In dit geval stelt u zich persoonlijk kandidaat om te zetelen als deskundige en dit door middel van een gewone brief of mail met uw curriculum vitae waarbij u toelichting geeft omtrent uw deskundigheid, motivatie en binding met de gemeente Schelle.

Ofwel bent u actief in een vereniging binnen een van de voormelde maatschappelijke geledingen in Schelle. In dat geval meldt u uw interesse aan de lokale verantwoordelijke van uw vereniging. Deze kan dan per gewone brief of mail een kandidatuur indienen, waarbij zowel een afgevaardigde als een plaatsvervanger, bij voorkeur van een verschillend geslacht, worden voordragen. Bij de verschillende kandidaturen wordt toelichting gegeven omtrent deskundigheid, motivatie en binding met de gemeente Schelle.

Kandidaturen voor deze legislatuur dienden ten laatste op 24 mei 2019 verstuurd te worden ter attentie van het college van burgemeester en schepenen.

Info: dienst ruimtelijke ordening – ruimtelijke.ordening@schelle.be

Statuten Gecoro

Bestuur & beleid Adviesraden Gecoro