Adviesraden


Milieu-en natuurraad (MiNa-raad)

De MiNaraad heeft tot doel, hetzij op vraag van het college van Burgemeester en Schepenen of op eigen initiatief, advies uit te brengen aan het college over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.

De raad wordt in ieder geval om advies gevraagd over het ontwerp van het gemeentelijk milieu-jaarprogrammma, het ontwerp van het gemeentelijk milieubeleidsplan, begroting inzake milieu en natuur en over het gemeentelijke natuurontwikkelingsplan.

Het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid omvat onder meer:
– Alle aspecten met betrekking tot het voorkomen, het aanwijzen en het bestrijden van milieuhinder en milieuverontreiniging die op het grondgebied van de gemeente voorkomen en die tot de gemeentelijke bevoegdheid behoren.
– Alle aspecten met betrekking tot het behoud en de bescherming van de natuur op het grondgebied van de gemeente, voor zover die aspecten tot de gemeentelijke bevoegdheid behoren. – Aspecten met betrekking tot de ruimtelijke ordening van de gemeente.
– Het informeren en sensibiliseren van de bevolking over de hogergenoemde aspecten.

Voorzitter: Francis Mertens – francismertens@hotmail.com
Info: milieu@schelle.be

Statuten Minaraad

Bestuur & beleid Adviesraden Minaraad