Adviesraden


Verkeersadviesraad (VAR)

De VAR heeft tot algemeen doel alle aangelegenheden in verband met het gemeentelijk verkeersbeleid en mobiliteit te bespreken en te adviseren.
Zij kan hiertoe zelf het initiatief nemen of hiervoor gevraagd worden door het College van Burgemeester en Schepenen.

In het bijzonder beoogt de VAR, voorstellen te doen die er op gericht zijn alle weggebruikers veilig te laten participeren aan het verkeer en de verkeersveiligheid te verhogen. Deze voorstellen kunnen zowel betrekking hebben op de infrastructuurwerken als op niet-infrastructuurwerken.

Info: onthaal@schelle.be – tel. 03 871 98 30

Bestuur & beleid Adviesraden Verkeersadviesraad