Veiligheid


De gemeente kan autonoom optreden en een administratieve sanctie opleggen voor een aantal overtredingen. Het gaat om een aantal overtredingen die voordien in het strafwetboek stonden namelijk zwerfvuil, sluikstort, hondenpoep, lawaaihinder, samenscholing, … Je vindt een volledig overzicht in de gemeentelijke codex.

Deze overtredingen zijn vormen van overlast die de burgers enorm storen. Een aantal ambtenaren werden in dit kader aangesteld om vaststellingen te doen (bestuurlijk verslag). Ook politie is bevoegd om vaststellingen op de CODEX te doen (Proces-Verbaal). De sanctionerend ambtenaar bij Igean bepaalt de boete die kan oplopen tot 350 euro.

Sinds 1 juli 2015 zijn ook sommige vormen van stilstaan en parkeren overgeheveld naar de GAS-wetgeving: politie én gemachtigde ambtenaren kunnen hiervoor dus ook een bestuurlijk verslag maken dat dan leidt tot een administratieve sanctie.

– Brochure GAS-wetgeving
Codex politiereglement deel A
Codex politiereglement deel B
Codex politiereglement deel C
Protocolakkoord gemeentelijke sancties

Knalkanonnen

Het gebruik van automatische knalkanonnen of gelijkaardige tuigen is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester.
Het is verboden knalkanonnen of gelijkaardige tuigen te gebruiken op minder dan 200 meter van de dichtstbijgelegen woning of gebouw waarin zich gewoonlijk personen bevinden.
Het is verboden deze toestellen te laten werken tussen zonsondergang en zonsopgang. Tussen zonsopgang en zonsondergang worden volgende voorwaarden opgelegd:
– ontploffingen mogen elkaar met niet minder dan 2 minuten tussentijd opvolgen
– de intensiteit ervan, gemeten aan de grens met de aanpalende eigendommen, mag niet meer dan 75 dB(A) bedragen

De burgemeester kan afwijkingen toestaan  of opleggen op bovenstaande verbodsbepalingen.

Hoe aanvragen?
Gemotiveerde aanvraag richten aan College van Burgemeester en Schepenen, Fabiolalaan 55, 2627 Schelle.

Geluidswagen, luidspreker, geluidsversterker

Als je met een geluidswagen over de openbare weg wenst te rijden of gebruik wenst te maken van een luidspreker, geluidsversterker of andere toestellen met geluidsweergave waarvan de uitzending hoorbaar is vanaf de openbare weg, moet je toelating vragen aan de burgemeester.

Het gebruik op de openbare weg van geluidswagens voor om het even welke doeleinden is verboden. De burgemeester kan voor bijzondere plechtigheden of gebeurtenissen afwijkingen toestaan mits volgende voorschriften worden nageleefd:
– het aanhouden van een gemiddelde minimumsnelheid van 10 km/u
– tijdens de uitzending niet parkeren, noch het verkeer van voertuigen, fietsers of voetgangers hinderen
– de geluidswagen moet tijdens de uitzending op minimum 200 meter afstand blijven van:
* markten en braderijen
* openbare plechtigheden
* openbare plaatsen waar al muziekuitzendingen zijn toegestaan
* manifestaties met grote volkstoeloop en/of verkeersaanbod
– geen gebruik maken van luidsprekers in een straal van 200 meter rond gerechtsgebouwen, ziekenhuizen, rustoorden en bejaardentehuizen, hospitalen, klinieken en andere verpleeginstellingen, scholen tijdens de lesuren
– er mag niet worden rondgereden:
* op zon- en wettelijke feestdagen
* op andere dagen in de periode van 1 oktober tot 31 maart tussen 18 en 10 uur
* op andere dagen in de periode van 1 april tot 30 september tussen 20 en 10 uur
* in het centrum van de gemeente tussen 11.30 en 13.30 uur en tussen 16.30 en 18.30 uur.

Het gebruik van luidsprekers, geluidsversterkers of andere toestellen met geluidsweergave is verboden. De burgemeester kan toelating geven mits naleving van volgende voorwaarden:
– de uitzendingen mogen niet van rustverstorende aard zijn
– uitzendingen zijn verboden in een straal van 200 meter rond gerechtsgebouwen, ziekenhuizen, rustoorden en bejaardentehuizen, hospitalen, klinieken en andere verpleeginstellingen, scholen tijdens de lesuren
– de uitzendingen zijn verboden:
* op zon- en wettelijke feestdagen
* op andere dagen in de periode van 10 oktober tot 31 maart tussen 18 en 10 uur
* op andere dagen in de periode van 1 april tot 30 september tussen 20 en 10 uur.

De burgemeester kan afwijkingen toestaan of opleggen op bovenstaande verbodsbepalingen.

Hoe aanvragen?
Gemotiveerde aanvraag richten aan College van Burgemeester en Schepenen, Fabiolalaan 55, 2627 Schelle.

Vreugdeschoten

Voor het afschieten van knalbussen is een toelating van de burgemeester noodzakelijk.
Het is verboden om knalbussen af te schieten zonder voorafgaandelijk toelating van de burgemeester, die ook de voorwaarden bepaalt. Om ongelukken te vermijden, moeten de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen worden en de buurtbewoners verwittigen zodat er geen buren of huisdieren opgeschrikt worden.

Hoe aanvragen?
Gemotiveerde aanvraag richten aan College van Burgemeester en Schepenen, Fabiolalaan 55, 2627 Schelle met vermelding van:

  • naam en adres van de aanvrager
  • de gelegenheid waarvoor knalbussen worden afgeschoten
  • plaats waar de knalbussen worden afgeschoten
  • datum en uur wanneer de knalbussen worden afgeschoten
Leven en wonen Veiligheid Overlast