De gemeente Schelle stelt dit voorjaar een nieuwe gecoro samen. Een gecoro of gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft tot doel de kwaliteit van het gemeentelijk ruimtelijke ordeningsbeleid te bevorderen en hiervoor een groter maatschappelijk draagvlak te creëren. Indien u geïnteresseerd bent om te zetelen in de gecoro van Schelle kan u zich op twee manieren kandidaat stellen.

Wanneer en hoe kan u zich kandidaat stellen?
Ofwel bent u architect, stedenbouwkundige, ruimtelijk planner, landschapsarchitect, landmeter e.d. of iemand die door interesse en ervaring inzicht in de materie verworven heeft. In dit geval stelt u zich persoonlijk kandidaat om te zetelen als deskundige en dit door middel van een gewone brief of mail met uw curriculum vitae waarbij u toelichting geeft omtrent uw deskundigheid, motivatie en binding met de gemeente Schelle.

Ofwel bent u actief in een vereniging binnen een van de voormelde maatschappelijke geledingen in Schelle. In dat geval meldt u uw interesse aan de lokale verantwoordelijke van uw vereniging. Deze kan dan per gewone brief of mail een kandidatuur indienen, waarbij zowel een afgevaardigde als een plaatsvervanger, bij voorkeur van een verschillend geslacht, worden voordragen. Bij de verschillende kandidaturen wordt toelichting gegeven omtrent deskundigheid, motivatie en binding met de gemeente Schelle.

Kandidaturen dienen ten laatste op 7 mei 2019 met vermelding van “kandidatuur gecoro” verstuurd te worden ter attentie van het college van burgemeester en schepenen en dit via het e-mailadres ro@schelle.be of per gewone post op het adres Fabiolalaan 55, 2627 Schelle.

Meer info over de werking van de gecoro lees je in de rubriek adviesraden: https://www.schelle.be/bestuur-beleid/adviesraden/gecoro/

Laatste nieuws Oproep leden gecoro