hoofding schelle

Beleid 

Er zijn heel wat redenen die het belang van een beleidsplan verduidelijken.

Sport en jeugd hebben op de eerste plaats een duidelijke maatschappelijke functie en betekenis. Hierbij gaat het niet alleen over het plezier en de ontspanning die het de burger biedt, maar ook over andere maatschappelijke aspecten zoals onder meer integratie, identificatie en gezondheid. Werken aan een kwaliteitsvolle en structurele beleidsvorming is noodzakelijk voor de gemeente om een sport- en jeugdwerking op een kwaliteitsvolle wijze aan te bieden en aan de noden van de burger te beantwoorden. Een beleidsplan helpt hierbij door duidelijkheid te scheppen over de organisatie van het lokale sport- en jeugdgebeuren.

Een beleidsplan is dus een belangrijk onderdeel in het kader van strategisch management. Een strategische planning gaat over het bepalen van de algemene beleidsprioriteiten en geeft in grote lijnen aan hoe die prioriteiten gerealiseerd moeten worden. Het is een instrument om de organisatie te sturen in de richting van het gewenste doel.

Een beleidsplan kan de communicatie binnen de dienst vrije tijd verbeteren en het zorgt voor een uniforme communicatie over het sport- en jeugdbeleid. Het kan tevens fungeren als communicatiemiddel naar de bevolking toe.

De eigen expertise en ervaringen worden gebundeld in een beleidsplan. Dit plan laat ook toe het sport- en jeugdbeleid te controleren en te evalueren waardoor het beleidsplan zelf en dus het sport- en jeugdbeleid bijgestuurd kunnen worden.

Het biedt de mogelijkheid om doelmatiger te plannen en te organiseren. In een beleidsplan maakt de gemeente duidelijk wat zij moet doen en hoe zij dat zo goed mogelijk wil doen. Het is, met andere woorden, een ideale stap naar een integrale kwaliteitszorg en naar meer en betere realisaties binnen het sportbeleid.

Zoals hierboven wordt vermeld, zijn verschillende voordelen verbonden aan de opmaak van het beleidsplan maar het uitvoeren, evalueren en bijsturen zijn minstens even belangrijk, zoniet belangrijker. Het beleidsplan moet daarom ook uitvoerbaar en hanteerbaar zijn in de praktijk en het moet dynamisch zijn.