Personeel


Meldpunt klokkenluiden
Sinds 11 december 2022 moeten alle lokale besturen een klokkenluidersmeldpunt hebben voor medewerkers en andere personen die met het lokaal bestuur samenwerken. Via dit kanaal kunnen personen melding maken van inbreuken die ze vaststellen in het kader van hun werkrelatie. De nieuwe klokkenluidersregeling beschermt deze melders tegen represailles. Doel is om de klokkenluider meer bescherming te bieden.

Alle inbreuken op wetgeving die op het lokaal bestuur van toepassing is, kunnen het voorwerp uitmaken van een klokkenluidersmelding. Het gaat dan om een handeling of nalatigheid die onrechtmatig is, of de regelgeving schendt. Een melding is iets anders dan een klacht.

Intern meldpunt
De algemeen directeur is overeenkomstig het Bestuursdecreet het intern meldpunt voor personeelsleden van de gemeente en OCMW Schelle. De melding gebeurt bij voorkeur intern als de inbreuk doeltreffend kan worden behandeld en je bent van mening dat er geen kans op represailles bestaat.
Voor lokaal bestuur Schelle is algemeen directeur Betty Van Cauteren het intern meldpunt. Je kan je melding schriftelijk (mail of brief), telefonisch of fysiek bezorgen.

  • betty.vancauteren@schelle.be
  • Lokaal bestuur Schelle, tav algemeen directeur Betty Van Cauteren, Fabiolalaan 55, 2627 Schelle
    (met vermelding ‘vertrouwelijk’ – deze brief wordt niet geopend voor postbehandeling maar rechtstreeks aan de algemeen directeur bezorgd)
  • 03 871 98 30

Je hebt het recht om binnen een redelijke termijn een afspraak te krijgen voor een fysieke ontmoeting om de informatie van jouw melding te bespreken. Als je ermee instemt, kan het gesprek opgenomen worden ter bewaring en kan er een verslag opgemaakt worden. Je krijgt dan de kans om dit verslag te controleren, te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.

Extern meldpunt
Externe klokkenluiders, die geen personeelslid van het lokaal bestuur zijn, dienen zich meteen tot het externe meldpunt Audit Vlaanderen te wenden. Ook personeelsleden die van mening zijn dat de inbreuk niet doeltreffend intern kan worden behandeld of represailles vrezen, kunnen rechtstreeks terecht bij Audit Vlaanderen.

Meer informatie over een melding bij Audit Vlaanderen.

Wat is een klokkenluider?
Klokkenluiders zijn personen die in het kader van een werkrelatie inbreuken vaststellen en die melden. Dit kunnen personeelsleden zijn, maar ook andere personen die met het lokaal bestuur van Schelle samenwerken, zoals bijvoorbeeld vrijwilligers, aannemers, leveranciers, sollicitanten en voormalige werknemers. Ook anonieme meldingen worden beschermd onder het decreet en het klokkenluiderssysteem.

Welke inbreuk kan je melden?
Het Bestuursdecreet definieert het begrip ‘inbreuk’ als een handeling of nalatigheid die onrechtmatig is of het doel of de toepassing van de regelgeving ondermijnt. Een klokkenluidersmelding kan dus gaan over inbreuk op een regelgeving die op het lokale bestuur van toepassing is, die zich feitelijk of mogelijk al heeft voorgedaan of die zeer waarschijnlijk zal plaatsvinden.

Welke bescherming en garanties zijn er?
De procedures en systemen die gebruikt worden om meldingen te ontvangen en op te volgen, bieden de nodige garanties over de vertrouwelijkheid, anonimiteit en kwaliteit van de behandeling.
De nieuwe regeling voorziet een verbod op represailles. De definitie van represailles is ruim omschreven. Bijvoorbeeld represailles in het kader van negatieve beoordelingen, schorsing of ontslag, maar ook bij verandering van taken, financiële sancties of reputatieschade. De bescherming tegen represailles is onbeperkt in tijd.

Verloop van je melding
1)
Ontvangstmelding
Je ontvangt als melder binnen de zeven dagen na de dag waarop het meldkanaal je melding ontvangen heeft, een ontvangstmelding, tenzij:
– je melding al binnen die termijn werd afgehandeld. Dan krijg je meteen meer informatie over je melding;
– je je uitdrukkelijk verzet hebt tegen het krijgen van een ontvangstmelding;
– het krijgen van een ontvangstmelding de bescherming van je identiteit in gevaar brengt.

2) Meer informatie over je melding
Binnen een redelijke termijn krijg je informatie over wat er met je melding gebeurde.
– Binnen de drie maanden na de dag waarop het meldingskanaal de ontvangstmelding heeft verstuurd.
– Of binnen drie maanden en zeven dagen, als er geen ontvangstmelding verstuurd is.

Je komt te weten welke maatregelen er genomen zijn of zullen genomen worden naar aanleiding van je melding. Je krijgt ook de redenen voor die maatregelen te horen. Vanzelfsprekend mogen de meldingskanalen je geen informatie bezorgen die het interne onderzoek of de rechten van de betrokken persoon/personen schaadt.

Welke wetgeving is van toepassing?
De Europese Klokkenluidersrichtlijn wil mensen beschermen tegen de negatieve gevolgen van de gemelde overtredingen en misbruiken. De Vlaamse Overheid heeft de Europese richtlijnen omgezet naar regelgeving met een Decreet Bestuursdecreet (vlaanderen.be) dat van toepassing is voor de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Het decreet werd op 16 november 2022 goedgekeurd in het Vlaamse parlement en trad in werking op 11 december 2022.

Bestuur & beleid Personeel