Openbare onderzoeken

Een openbaar onderzoek is een wettelijk instrument om de mening te kennen van alle betrokken belanghebbenden (inwoners, bedrijven, eigenaars en dergelijke) over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging en over een bepaalde documenten en handelingen van de overheid.

Hier kan je alle informatie terugvinden rond de lopende openbare onderzoeken in de gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening, leefmilieu e.a.

Aankondiging openbaar onderzoek over de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebiedsdistricten van de Schelde en van de Maas (15 september 2020 tot en met 14 maart 2021). Deze plannen bevatten maatregelen en acties voor de periode 2022-2027 om de toestand van de watersystemen te verbeteren en om het overstromingsrisico en het waterschaarste- en droogterisico te verminderen.
De terinzagelegging van de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen verloopt volledig digitaal via de website www.volvanwater.be

Hoe kunt u een opmerking indienen?

Reageren op de documenten kan tot en met 14 maart 2021 via het digitale inspraakformulier op www.volvanwater.be.
U kunt uw opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente.

Wat gebeurt er met uw opmerking?
Alle opmerkingen en adviezen worden in overweging genomen bij de voorbereiding van de definitieve ontwerpplannen die aan de Vlaamse Regering voorgelegd worden.

Meer informatie over openbare onderzoeken van het Vlaamse Gewest vindt u hier.
Meer informatie over openbare onderzoeken van de provincie Antwerpen vindt u hier.

Bekendmakingen Openbare onderzoeken