Openbare onderzoeken

Een openbaar onderzoek is een wettelijk instrument om de mening te kennen van alle betrokken belanghebbenden (inwoners, bedrijven, eigenaars en dergelijke) over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging en over een bepaalde documenten en handelingen van de overheid.

Hier kan je alle informatie terugvinden rond de lopende openbare onderzoeken in de gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening, leefmilieu e.a.

Plan-MER voor het Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027
Inspraak van 30/07/2021 t/m 29/08/2021: klik hier door voor alle info

 

AMT Antwerpen Oost-Vlaanderen aanvraag aanpassing stortstrategie baggerspecie tgv aanleg Oosterweelverbinding.
Inzage van 4 augustus 2021 tot en met 2 september 2021: klik hier door voor alle info

 

Plan-MER voor het Belgisch Programma in kader van Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) 2021-2027
Periode van terinzagelegging van de kennisgeving/ontwerp-MER van 16 augustus 2021 tot en met 14 september 2021. Klik hier door.

Nederland – Nationaal Water Programma 2022-2027
Inspraak van 22 maart tot en met 21 september 2021: info op https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be/

Digitale atlas
Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kan je het ontwerp van de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten inkijken en becommentariëren op www.integraalwaterbeleid.be. De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het juridisch statuut van de waterlopen vastleggen, worden vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten. De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders, …

Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om die informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen. Maar mogelijks komt de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet volledig overeen met de situatie op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht werd. Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek. Wanneer je vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke gracht in jouw buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan horen wij dat graag. Zo verbeteren wij samen de kwaliteit van de atlas.
Alle informatie: www.integraalwaterbeleid.be
Opmerkingen kan je via dezelfde website indienen of aan milieu@schelle.be

Meer informatie over openbare onderzoeken van het Vlaamse Gewest vindt u hier.
Meer informatie over openbare onderzoeken van de provincie Antwerpen vindt u hier.

Bekendmakingen Openbare onderzoeken