Openbare onderzoeken

Een openbaar onderzoek is een wettelijk instrument om de mening te kennen van alle betrokken belanghebbenden (inwoners, bedrijven, eigenaars en dergelijke) over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging en over een bepaalde documenten en handelingen van de overheid.

Hier kan je alle informatie terugvinden rond de lopende openbare onderzoeken in de gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening, leefmilieu e.a.

Publieke inspraak over het plan-MER voor het ‘Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen’

Conform artikel 13 van het noodbesluit van vrijdag 27 maart 2020 (Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft ruimtelijke planning, complexe projecten, plan-milieueffectrapportage en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten) wordt deze terinzagelegging geschorst van 27 maart 2020 tot en met 24 april 2020. Reacties, opmerkingen en bezwaren die ingediend worden tijdens die periode van schorsing worden wel nog als ontvankelijk beschouwd. De periode van terinzagelegging van deze kennisgeving zal dan opnieuw lopen vanaf 25 april 2020 tot en met 1 mei 2020.

De provincie Antwerpen maakt een ‘Beleidsplan Ruimte’ op voor haar grondgebied. Daarin geeft ze haar visie op de ruimte in de provincie zodat er in de toekomst voor iedereen ruimte is om te wonen, te werken en te leven. Duurzaam omgaan met de beschikbare ruimte is immers noodzakelijk voor de toekomstige generaties én voor het milieu en het klimaat. Het beleidsplan bestaat uit een strategische visie voor de lange termijn en drie beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van de visie: ‘Ruimtelijke vertaling van de strategische visie’, ‘Levendige kernen’ en ‘Verdichten en ontdichten van de ruimte’.

Om de mogelijke effecten van dit beleidsplan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de terinzagelegging van de volledig verklaarde kennisgeving. In die kennisgeving vindt u onder meer een beschrijving van het beleidsplan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van het beleidsplan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Vanuit uw kennis van de omgeving kunt u de milieueffecten aangeven die volgens u extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

De volledig verklaarde kennisgeving kan van 3 februari 2020 tot en met 2 april 2020 tegelijkertijd via de volgende kanalen geraadpleegd worden:

  • bij het Team Mer in Brussel op onderstaand adres en via haar website omgevingvlaanderen.be
  • op het provinciehuis van Antwerpen (Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen) en via haar website provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte
  • op elk gemeente- of stadhuis in de provincie Antwerpen en via hun respectieve websites.

Uw moet uw reactie binnen een wettelijke termijn van 60 dagen (uiterlijk op 2 april 2020) bezorgen. U kan ons uw reactie op de volledig verklaarde  kennisgeving op één van volgende manieren bezorgen:

  • per e-mail aan mer@vlaanderen.be
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs aan uw gemeente- of stadsbestuur
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs aan het Team Mer in Brussel
  • via een schrijven aan het Team Mer op het adres Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER voor Beleidsplan Ruimte van de provincie Antwerpen (PL0263), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

Meer informatie over openbare onderzoeken van het Vlaamse Gewest vindt u hier.
Meer informatie over openbare onderzoeken van de provincie Antwerpen vindt u hier.

Bekendmakingen Openbare onderzoeken