Openbare onderzoeken

Een openbaar onderzoek is een wettelijk instrument om de mening te kennen van alle betrokken belanghebbenden (inwoners, bedrijven, eigenaars en dergelijke) over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging en over een bepaalde documenten en handelingen van de overheid.

Hier kan je alle informatie terugvinden rond de lopende openbare onderzoeken in de gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening, leefmilieu e.a.

Bekendmaking openbaar onderzoek Plan-MER voor het programma Programmatische Aanpak Stikstof

De Programmatische Aanpak Stikstof (het PAS-programma) heeft als algemeen doel bij te dragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door een (verdere) daling te realiseren van de stikstofdepositie in de Speciale Beschermingszones.

Om de mogelijke effecten van dat programma op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Van 16 augustus tot en met 16 oktober 2018 kan je de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kunt de milieueffecten aangeven die volgens jou onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor alternatieven.

De nota kan je downloaden van de website www.omgevingvlaanderen.be of inkijken op het gemeentehuis, bij het Departement Omgeving en bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel.

Tot en met 16 oktober 2018 kan je jouw opmerkingen bezorgen aan de milieudienst of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer ‘Plan-MER PAS (PL257)’ Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL of per mail aan mer@vlaanderen.be

www.mervlaanderen.be of bel gratis naar het nummer 1700

Meer informatie over openbare onderzoeken van het Vlaamse Gewest vindt u hier.
Meer informatie over openbare onderzoeken van de provincie Antwerpen vindt u hier.

Bekendmakingen Openbare onderzoeken