Burgemeester en schepencollege


Burgemeester
De burgemeester is het hoofd van de gemeente. Als vertegenwoordiger van de regering en van de provinciale overheid bij de gemeente, voert hij de wetten en besluiten uit van de hogere overheden. Hij zit het college voor en is tevens hoofd van de plaatselijke politie. Hij is onder meer belast met het uitvoeren van de politieverordeningen, de handhaving van de orde, het houden van de registers van de burgerlijke stand en het uitvaardigen van politiereglementen in geval van hoogdringendheid.

College
Het college is het uitvoerend orgaan van de gemeente, de regering van het lokale bestuur dus, dat het dagelijks bestuur waarneemt. Naast de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad, heeft het college eveneens een groot aantal toegewezen bevoegdheden. Onder meer het gemeentedecreet heeft heel wat bevoegdheden toegewezen aan het college: het beheer van de gemeentelijke inrichtingen, het beheer van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, de leiding van de gemeentelijke werken, de vaststelling van rooilijnen, de afgifte van bouw- en verkavelingsvergunningen, de afgifte van milieuvergunningen, …

Het college van burgemeester en schepenen vergadert iedere maandag in de schepenzaal van het gemeentehuis.

De algemeen directeur notuleert alle besluiten van zowel college als gemeenteraad en is dus aanwezig op alle zittingen van deze gemeentelijke organen. Hij/zij leidt de gemeentelijke administratie en adviseert de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurkundig en juridisch vlak.

Bestuur & beleid Burgemeester & schepencollege