Bekendmakingen

Vroeger werden reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester aan de bevolking bekendgemaakt via ‘aanplakking’ aan het gemeentehuis.
De Vlaamse Overheid besliste dat vanaf 1 januari 2014 dit enkel nog hoeft te gebeuren via een publicatie op de officiële website van de gemeente.

Je kan kiezen tussen de:
openbare onderzoeken
omgevingsvergunningen
– reglementen: retributiebelastingsubsidie 

Bekendmaking van de publieke raadpleging inzake de startnota van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Tolhuis.

Het college van Burgemeester en schepenen van lokaal bestuur Schelle brengt ter kennis dat de startnota van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Tolhuis werd goedgekeurd door het college van Burgemeester en schepenen van Schelle op datum van 21 maart 2022.

De startnota van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Tolhuis kan online op de website van lokaal bestuur Schelle of na afspraak ingekeken worden op de dienst Omgeving (Fabiolalaan 55, 2627 Schelle, 03/871 98 46) van 11 april 2022 tot en met 10 juni 2022.

Eventuele bezwaren of opmerkingen worden uiterlijk de laatste dag van de publieke raadpleging toegezonden aan het college van Burgemeester en schepenen van Schelle, p.a. Fabiolalaan 55, 2627 Schelle, per beveiligde zending of via mail naar ro@schelle.be of afgegeven tegen ontvangstbewijs op hetzelfde adres.

De publieke inspraakvergadering zal plaatsvinden op 2 mei 2022 om 19 uur in de hal van het gemeentehuis. Inschrijven kan via mail naar ro@schelle.be.

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Tolhuis” Procesnota Dossier SHEZ002

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Tolhuis” Startnota Dossier SHEZ002

 

 

Aankondiging openbaar onderzoek ontwerp-PAS en -plan-MER

Openbaar onderzoek van het ontwerp-PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) en het bijhorende plan-MER: van 19 april 2022 t.e.m. 17 juni 2022.

De Vlaamse overheid heeft een ontwerp-PAS opgesteld. Daarbij werd ook een ontwerp plan-milieueffectrapport (ontwerp-plan-MER) opgemaakt dat de effecten van de PAS op het leefmilieu onderzoekt.

De programmatische aanpak stikstof (PAS) heeft als centraal doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones aangewezen in toepassing van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) structureel en planmatig terug te dringen. De PAS moet tevens een toekomstgericht, werkbaar en rechtszeker kader bieden voor vergunning- en toestemmingverlening, rekening houdend met ecologische, sociale en economische randvoorwaarden.

De PAS baseert zich op een gebiedsgerichte analyse van de emissies en de depositie van stikstofoxiden en ammoniak. De PAS is opgevat als een omvattend realisatiegericht programma, met als belangrijkste onderdelen:

 • Brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen.
 • Een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H.
 • Kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die stikstofoxiden of ammoniak uitstoten.
 • Een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen.
 • Een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.

Met de PAS geeft de Vlaamse Regering zuurstof aan duurzame economische ontwikkeling, het leefmilieu en het ondernemerschap in Vlaanderen.

Er wordt van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerp-PAS en het bijhorende ontwerp-plan-MER.

U kunt het ontwerp-PAS, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 19 april 2022 online inkijken op www.omgeving.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-pas. Daar vindt u ook meer informatie over het openbaar onderzoek. Als u geen computer of internet hebt, kunt u gebruikmaken van een openbare computer via uw gemeentebestuur. U kunt deze documenten ook op afspraak (digitaal) inkijken bij het Departement Omgeving in Brussel. U maakt hiervoor een afspraak via het nummer 02/553.75.86 of u stuurt een mail naar SIDO.omgeving@vlaanderen.be.

Van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022 kunt u uw opmerkingen of bezwaren via e-mail of brief indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Opmerkingen en bezwaren die te laat worden ingediend, worden niet behandeld.

Hoe een opmerking of bezwaar indienen?

 • Via e-mail
  • Vermeld minstens uw naam en adres.
  • Als u in bijlage documenten toevoegt in pdf-formaat, gelieve dit dan te doen met tekstherkenning (OCR).
  • Mail uw opmerking of bezwaar naar ro@schelle.be
 • Per brief
  • Vermeld minstens uw naam en adres.
  • Verstuur uw brief naar volgend adres:
   College van burgemeester en schepenen
   Fabiolalaan 55, 2627 Schelle

Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid

De Vlaamse overheid heeft een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van:
– gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
– voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
– niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op jouw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak (het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest, de federale overheid of een buurland)

Via deze link https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be heb je vlot toegang tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt. Let op! Voorlopig vind je er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet je nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken.

Bekendmakingen