Bekendmakingen

Vroeger werden reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester aan de bevolking bekendgemaakt via ‘aanplakking’ aan het gemeentehuis.
De Vlaamse Overheid besliste dat vanaf 1 januari 2014 dit enkel nog hoeft te gebeuren via een publicatie op de officiële website van de gemeente.

Je kan kiezen tussen de:
openbare onderzoeken
omgevingsvergunningen
– reglementen: retributiebelastingsubsidie 

Bekendmaking notulen politieraad
dd. 27 06 2022

Aankondiging: publieksraadpleging over nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplannen van Sevesobedrijven

Van 17 oktober 2022 tot 16 november 2022 organiseert de Gouverneur van Antwerpen een publieksraadpleging over een aantal nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplannen van Sevesobedrijven. Als inwoner van Schelle kunt u de ontwerpteksten raadplegen en uw opmerkingen formuleren.
Concreet gaat het over:

  • Umicore Precious Metals Refining (Antwerpen – Hoboken)
  • BNIP voor Opslag & Distributie ter Haeghe in Willebroek

Een Sevesobedrijf is een onderneming die gevaarlijke stoffen produceert, behandelt, opslaat of vervoert. Deze stoffen kunnen ontvlambaar, giftig of ontplofbaar zijn. België telt ongeveer 380 Sevesobedrijven. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website www.seveso.be.

Een Bijzonder Nood- en Interventieplan (of BNIP) is een document dat de overheid opstelt om zich voor te bereiden op bepaalde noodsituaties. Het plan bevat specifieke informatie die de hulpdiensten en de overheid in staat stelt om snel en doeltreffend te reageren op elk mogelijk gevaar. Een BNIP beschrijft onder meer de mogelijke risico’s, de alarmeringsprocedures, de beschermingsmaatregelen voor de bevolking, enz.

De ontwerpteksten van het nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplan raadplegen kan enkel ter plaatse en na afspraak in de kantoren van de Federale Dienst Noodplanning van de Gouverneur (Italiëlei 4, Antwerpen). De raadplegingsperiode loopt van 17 oktober 2022 tot 16 november 2022. Een afspraak maken per e-mail via noodplanning@fdgantwerpen.be.

Meer informatie? Neem contact op met de dienst via noodplanning@fdgantwerpen.be

Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid

De Vlaamse overheid heeft een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van:
– gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
– voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
– niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op jouw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak (het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest, de federale overheid of een buurland)

Via deze link https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be heb je vlot toegang tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt. Let op! Voorlopig vind je er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet je nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken.

Bekendmakingen