Bekendmakingen

Vroeger werden reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester aan de bevolking bekendgemaakt via ‘aanplakking’ aan het gemeentehuis.
De Vlaamse Overheid besliste dat vanaf 1 januari 2014 dit enkel nog hoeft te gebeuren via een publicatie op de officiële website van de gemeente.

Je kan kiezen tussen de:
openbare onderzoeken
omgevingsvergunningen
– reglementen: retributiebelastingsubsidie 

Bekendmaking notulen politieraad
dd. 27 06 2022

Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid

De Vlaamse overheid heeft een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van:
– gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
– voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
– niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op jouw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak (het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest, de federale overheid of een buurland)

Via deze link https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be heb je vlot toegang tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt. Let op! Voorlopig vind je er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet je nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken.

Bekendmakingen