Wonen & ruimtelijke ordening


Onder wonen en ruimtelijke ordening vind je onder andere informatie over omgevingsvergunning, stedebouwkundige voorschriften, het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan.

Bij het woonloket kan je terecht voor informatie rond premies en advies bij je bouwplannen.

gemeentehuis – eerste verdieping
tel. 03 871 98 46 (voormiddag)
ruimtelijke.ordening@schelle.be

Vastgoedinformatieplatform

Sinds 1 maart 2023 nam gemeente Schelle het nieuwe Vastgoedinformatieplatform in gebruik.
Voor een vastgoedmakelaar of notaris betekent dit dat we enkel nog aanvragen vastgoedinfo zullen behandelen die via het Vastgoedinformatieplatform gebeuren. Voor vastgoedmakelaars kan dit via RealSmart of het Vlaams portaal, voor notarissen via de IBOT-applicatie in eNotariaat.

Enkel aanvragen van burgers en eventuele andere aanvragers naast vastgoedmakelaars en notarissen mogen nog via de gemeente per mail verlopen.

Wat wijzigt er?

  • De gemeentelijke retributie blijft verschuldigd en afgerekend door de gemeente in de eerste fase. Enkel voor aanvragen die via RealSmart verlopen, worden deze onmiddellijk afgerekend door Realsmart en gebeurt de afhandeling verder tussen de gemeente en CIB. In een latere fase zal dit ook voor notarissen via iBot het geval zijn en zal ook via het Vlaamse webportaal de inning gebeuren.
  • De betaling voor niet-RealSmart gebruikers gebeurt per overschrijving na aflevering van het dossier. U zal de factuur ontvangen op het door u ingevuld facturatie e-mailadres bij de aanvraag.
  • Het gemeentelijk retributiebedrag blijft ongewijzigd, nl.170 euro per kadastraal perceel. Er zijn geen uitzonderingen mogelijk op deze berekeningswijze.
  • Vanaf januari 2024 zal er een bijkomende platformretributie geheven worden.
  • Het zal niet meer mogelijk zijn om dossiers ‘urgent’ te behandelen. Gelieve tijdig uw aanvraag te doen, rekening houdend met onze gemiddelde aflevertermijn die 30 dagen bedraagt.
    Met de komst van het Vastgoedinformatieplatform beogen we een snellere aflevertermijn op termijn.
  • Het zal niet mogelijk zijn via het Vastgoedinformatieplatform om ingediende dossiers nog te annuleren of wijzigen. Gelieve hiermee rekening te houden bij het indienen van uw aanvraag.
  • Merkt u een fout op in het dossier bij een bepaalde inlichting? U heeft één maand de tijd om ons de fout per e-mail te bezorgen en een gecorrigeerde versie van het dossier te ontvangen.
  • Bij elke inlichting zal steeds de bronhouder vermeld staan. Enkel voor inlichtingen waarvoor de gemeente bronhouder is, kan u ons bij inhoudelijke vragen contacteren via ro@schelle.be.

Klik hier door naar het Vastgoedinformatieplatform

Brochure ‘De architect tekenend voor uw toekomst’

Een huis bouwen of verbouwen is één van de meest belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven. Wie bouw- of verbouwplannen heeft, begint dan ook best heel goed voorbereid aan zijn of haar (ver)bouwproject. De gedrukte brochure ‘De architect tekenend voor uw toekomst’, uitgegeven door de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten, is hierbij een grote hulp.

Deze 24 pagina’s tellende informatiebrochure geeft toekomstige bouwers en verbouwers een klaar en duidelijk antwoord op vragen die aan bod komen voor, tijdens en na het bouwproces: Hoe vind ik een architect? Waaruit bestaat zijn takenpakket? Welke elementen neem ik op in het contract dat ik afsluit met mijn architect? De tienjarige aansprakelijkheid, wat houdt die in? Wat als het misgaat?

Klik hier door naar de brochure.

Herinvulling van de Electrabelsite

De opdracht voor het PRUP werd stopgezet en door de provincie Antwerpen overgedragen naar de gemeente Schelle. Een gemeentelijk planningsproces zal worden opgezet.

Leven en wonen Wonen & ruimtelijke ordening