Jeugd


Vorming

Wie zich regelmatig bijschoolt, draagt bij aan de kwaliteit van de jeugd en jeugdvereniging in onze gemeente. Dat is precies wat wij willen bereiken: de kwaliteit van de jeugdbegeleiding in onze gemeente verder versterken. Wij betalen daarom een deel of het volledige bedrag van uw vorming terug.

Iemand die een kadervorming volgt voor jeugdwerk kan dit voor een deel terugtrekken als zij een bewijs binnenbrengen op de dienst vrije tijd. Deze subsidie wordt verleend voor personen vanaf 14 jaar die een cursus kadervorming voor jeugdwerk volgen en die actief zijn in een Schels jeugdwerkinitiatief of in Schelle wonen.

Uitsluitend cursussen ingericht door een jeugdorganisatie erkend door de Afdeling Jeugdwerk en welke een erkenningsnummer van de Afdeling Jeugdwerk hebben bekomen, komen hiervoor in aanmerking.

Om voor de subsidie in aanmerking te komen dient de cursus een minimumduur te hebben van 4 uren werkelijke vorming. Indien de kadervorming een cycluskarakter heeft, moet de werkelijke vormingstijd ten minste 8 uren in het totaal bedragen en ten minste 2 uren per onderdeel.

De subsidie bedraagt 80 % van de werkelijk betaalde deelnameprijs van de erkende cursussen, met een maximum van 85 euro voor meerdaagse cursussen en 25 euro voor cursussen van een dag of minder.

Ingeval het beschikbare begrotingskrediet ontoereikend is, zal het bedrag dat aan elk jeugdwerkinitiatief of persoon dient toe te komen proportioneel verminderd worden.

De aanvragen dienen uit te gaan van het jeugdwerkinitiatief of de persoon die de cursus betaald heeft en moeten de volgende gegevens bevatten:

  • Naam en zetel van het jeugdwerkinitiatief of de persoon die het inschrijvingsgeld heeft betaald
  • Adres van de lokalen
  • Naam en adres van de verantwoordelijke die de aanvraag indient
  • Naam en adres van de verantwoordelijke die gemachtigd is gelden te ontvangen
  • Bankrekeningnummer
  • Attest van deelneming, met vermelding van de cursusprijs.

Info: dienst Vrije Tijd – vrijetijd@schelle.be

Vrije tijd Jeugd Vorming