Openbare werken


Riolering en water

De riolering in onze gemeente wordt beheerd door Pidpa (afdeling HidroRio). Zij staan ook in voor het onderhoud van de baangrachten.

Voor alle aansluitingen, vragen en opmerkingen over de riolering, straatkolken en de baangrachten moet je Pidpa contacteren:
– via het gratis nummer 0800 90 300 op weekdagen van 8 tot 17 uur en voor dringende tussenkomsten (bv. lekken, breuken, waterkwaliteit) 24 uur op 24, 7 dagen op 7
– via de website https://www.pidpa.be/
– via mail: klant@pidpa.be

Riolering en waterzuivering

Als inwoner sta je er misschien niet bij stil maar het afvalwater dat je loost moet gezuiverd worden vooraleer het terechtkomt in onze oppervlaktewateren. Voor deze behandeling zijn er 2 opties: ofwel wordt het afvalwater opgevangen in een riool en staat de rioolbeheerder of het Vlaamse gewest in voor verdere zuivering ofwel ben je verplicht dit zelf te doen. Welke situatie van toepassing is, hangt af van de zone waarin je woont.

Scheiding afvalwater en hemelwater
Sinds 1999 bestaat er in Vlaanderen een stedenbouwkundige verordening die verplicht om bij nieuwbouw en verbouwingen het afvalwater en het hemelwater op eigen terrein te scheiden en een hemelwaterput te voorzien. Afhankelijk van het rioleringsstelsel zal je het afvalwater en het hemelwater gescheiden moeten lozen of nog gemengd moeten lozen op één riool. Voor het type stelsel dat aanwezig is in je straat kan je contact opnemen met onze technische dienst of Hidrorio. Bij renovatie of heraanleg van de riool in je straat zal de optimale scheiding van afvalwater en hemelwater worden nagestreefd. Afvalwater en hemelwater moeten gescheiden zijn op het ogenblik dat de rioleringswerken in de straat zijn uitgevoerd.

De scheiding van afvalwater en hemelwater dient te gebeuren volgens de volgende regels:

 • voor bestaande gebouwen in een gesloten bebouwing is, bij de aanleg van een gescheiden riolering, de scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, enkel verplicht indien daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd;
 • voor bestaande gebouwen in een (half)open bebouwing is, bij de aanleg van een gescheiden riolering, een volledige scheiding van het afvalwater en het hemelwater verplicht;
 • voor nieuwe gebouwen of bij grondige verbouwingen is een volledige scheiding van het afvalwater en het hemelwater en de bouw van een hemelwaterput steeds verplicht.

Hoe hemelwater scheiden?
Het algemene uitgangsprincipe is dat hemelwater op volgende wijze (in volgorde van prioriteit) wordt aangewend:

 • opvang voor hergebruik;
 • infiltratie op eigen terrein;
 • buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;
 • lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat.

Slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater geloosd worden in de openbare riolering voor afvalwater.

Rioleringswerken: het verloop, wat en hoe?
Lees alles over het verloop van rioleringswerken, wat er aan voorafgaat, waarom er grachten moeten worden gemaakt, waarom er afgekoppeld moet worden, enz. op de website van Aquafin:
  * verloop rioleringswerken
Een handige overzichtspagina indien je in een zone van een (toekomstig) rioleringsproject woont.

Rioleringswerken: projecten voor de komende jaren in Schelle
Er wordt zwaar geïnvesteerd in aanleg en scheiding van riolering. Een overzicht van alle geplande werken in Schelle.

Regenwaterput
Bij de bouw van een nieuwe woning en bij bepaalde renovaties is de aanleg van een regenwaterput verplicht. Indien je vragen heeft hierover kan je terecht bij www.hidrorio.be.

Rioleringswerken – wat en hoe

Alle lidstaten van de EU, en bij uitbreiding alle gemeenten daarbinnen, moeten erg zwaar investeren in de aanleg van riolering en het scheiden van afval- en hemelwater. Er komt -eindelijk- een oplossing voor het vuil water. Bij zo’n rioleringsprojecten komt altijd veel kijken. Het is niet leuk om in zo’n werken te zitten … ze zijn echter onvermijdbaar.
Dat zorgt zeker voor wat hinder maar het dient wel een groter doel en is een duurzame oplossing voor de toekomst. We coördineren die werken zelf mee waardoor we meteen alle nutswerken (water, elektriciteit, gas, kabel) in synergie laten meegaan. Op die manier zullen er de komende jaren geen aparte werken meer nodig zijn..

1. Waarom zijn de werken nodig?

Jaarlijks draagt het Vlaamse Gewest een pakket met projecten op die bijdragen tot de realisatie van de Europese Kaderrichtlijn Water. Het doel van deze kaderrichtlijn is de waterkwaliteit in Europa veilig stellen en de gevolgen van overstromingen en perioden van droogte afzwakken. Kortom, het verplicht ons om duurzaam om te springen met water.

Een gemengde riolering (afvoer van afvalwater en hemelwater via dezelfde buis) brengt problemen met zich mee:

 • Bij hevige neerslag kan de riolering het afvalwater niet verwerken en wordt het teveel automatisch in de dichtstbijzijnde waterloop geloosd, met geurhinder en slechte waterkwaliteit tot gevolg.
 • Bij extreme neerslag kan het afvalwater in de riolering zo snel stijgen dat het afvalwater via rioleringsputten en straatkolken tot op straat of tot in je woning komt met overstromingen, geurhinder en waterschade tot gevolg.
 • Als het hemelwater rechtstreeks op de rioleringsbuizen is aangesloten, infiltreert het niet voldoende in de bodem. Dit veroorzaakt een verdroging van de bodem en mogelijke aantasting van de grondwaterreserves.
 • Het hemelwater verdunt het afvalwater waardoor de zuiveringsinstallaties minder goed werken.

Daarom wordt er overal, verplicht ook in het kader van de Europese richtlijn, ingezet op gescheiden riolering. Daarbij wordt het hemelwater gescheiden gehouden van het afvalwater:

 • Een aparte riolering voert het afvalwater af naar een zuiveringsinstallatie.
 • Een aparte afvoer voert het hemelwater af naar een beek, waterloop of rivier. Onderweg infiltreert het op natuurlijke wijze in de ondergrond. Grachten zijn dus noodzakelijk om dat hemelwater te laten infiltreren én desgevallend te vervoeren naar de dichtst bijzijnde waterloop.

 

2. Vuil water en regenwater gescheiden?

Water is kostbaar. Om te vermijden dat het schaars en dus onbetaalbaar wordt, kunnen we er maar beter zuinig mee omspringen. ook een goed werkend rioleringsstelsel zorgt er mee voor dat onze voorraad drinkwater gegarandeerd blijft. Precies daarom wil men verhinderen dat het hemelwater dat op je dak valt, maar ook op je terras of oprit, in de riolering terechtkomt.

Afwassen, een douche nemen, het toilet doorspoelen … We gebruiken allemaal gemiddeld zo’n 120 liter water per dag. Dat vervuild water moet eerst gezuiverd worden vooraleer het terug kan naar de natuur. En dat gebeurt in een waterzuiveringsinstallatie. Hemelwater is tamelijk proper en hoeft niet gezuiverd te worden. Komt het in de riolering terecht, dan belast het alleen maar de riolen en de zuiveringsinstallatie. Bij hevige regenbuien kunnen de rioleringsbuizen het overtollige water niet aan, en zo komt vuil rioolwater vaak terecht in een waterloop. Een gescheiden riolering heeft dus niets dan voordelen:

 • De waterzuiveringsinstallaties zuiveren het afvalwater beter en sneller.
 • De kwaliteit van het water in de rivieren verbetert.
 • Het risico op overstromingen wordt kleiner.
 • Het grondwaterpeil wordt aangevuld en zo blijven onze drinkwatervoorraden gegarandeerd.
 • Er zijn geen grote leidingen nodig om afvalwater af te voeren naar de zuiveringsinstallaties.

Regenwater hoort niet thuis in de riolering
Schoon water dat op de riolering zit, verdunt het afvalwater dat op de zuiveringsinstallaties toekomt. Daardoor vermindert het rendement van het waterzuiveringsproces . Al dat water transporteren via de riool, kost ook bijzonder veel energie. Daar hangt vanzelfsprekend een prijskaartje aan, zowel ecologisch als economisch. Als een riool zich helemaal opvult met regenwater, kan er ook water op straat komen te staan. Door het bijkomende debiet gaan bovendien de overstorten op het rioleringsstelsel vaker werken. Zo komt er sneller ongezuiverd water in onze waterlopen terecht. Allemaal redenen om regenwater zo veel mogelijk te scheiden van huishoudelijk afvalwater.

Afkoppelen is verplicht
Bij de aanleg of heraanleg van rioleringen wordt in de meeste gevallen een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Dit wil zeggen dat het afvalwater en regenwater afzonderlijk worden afgevoerd. Het afvalwater vertrekt richting rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) waar het wordt gezuiverd. Het regenwater kan je hergebruiken, wordt ter plaatse geïnfiltreerd of naar grachten en waterlopen afgevoerd.
Het scheiden van regenwater en afvalwater beperkt zich niet tot het openbare gedeelte. Ook het regenwater en afvalwater van je woning moet gescheiden worden zodra er een gescheiden stelsel in je straat wordt aangelegd. Dit is het zogenaamde ‘afkoppelen’ van regenwater. Dit betekent dat je tot aan de rooilijn aparte leidingen moet voorzien voor rioolwater en regenwater.
Particulieren die bouwen of grondig verbouwen zijn ook verplicht om regen- en afvalwater te scheiden.

Hoe?
Bij een gescheiden riolering moet men de afvoer van het hemelwater scheiden van de afvoer van het afvalwater. We noemen dit afkoppelen. Voor nieuwbouwwoningen of bij grote verbouwingen moet deze scheiding voorzien zijn in de bouwplannen en staat je architect en/of aannemer je hierin bij. Bij rioleringswerken moeten ook al de oudere woningen verplicht afkoppelen. Een afkoppelingsadviseur komt bij je langs en brengt je huidig rioleringssysteem in kaart. Hij of zij doet een voorstel tot aanpassing van het systeem, rekening houdend met de bestaande riolering van je huis. Jullie zoeken samen de beste en goedkoopste manier om het afvalwater aan te sluiten op de riolering en om het hemelwater af te koppelen van het afvalwater.
Zodra het rioleringsproject in je straat wordt uitgevoerd, kun je met de werken starten en het voorstel van de afkoppelingsadviseur in de praktijk omzetten.

Als algemeen principe geldt dat al het regenwater afkomstig van dakoppervlakken en andere verharde oppervlakken moet afgekoppeld worden.

 • Voor een bestaande gesloten bebouwing moet enkel het regenwater van die ver­harde oppervlakken worden afgekoppeld, waarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd.
 • Voor een bestaande halfopen of open bebouwing is een volledige scheiding van het afvalwater en regenwater verplicht. Het regenwater wordt bij voorkeur gebruikt in of rondom de woning of geïnfiltreerd in de bodem. Overtollig regenwater kan dan op de gracht of regenwaterleiding in de straat aangesloten worden.

De Vlaamse milieuwetgeving verplicht je om je afvalwater en hemelwater te scheiden. Daarom komt een erkende keurder langs van zodra je straat heraangelegd is. Hij of zij controleert of alle werken bij jou goed uitgevoerd zijn.

www.pidpa.be/afvalwater/aansluiting/keuring-aquaflanders

3. Hoe verlopen die werken?

Als het startschot gegeven is, betekent dat niet dat er onmiddellijk rioleringsbuizen in de grond komen.
Vaak moeten ook de nutsvoorzieningen voor water, gas, elektriciteit of internet verplaatst of aangepast worden. Het zijn de nutsbedrijven zelf die hiervoor contact opnemen met de bewoners. Mogelijk moeten er ook bomen worden gerooid, om voldoende plaats te maken voor de werken.
Daarna is het de beurt om de werfzone voor te bereiden. Om de riolering te kunnen aanleggen in droge ondergrond, is het vaak noodzakelijk om de grondwaterspiegel te verlagen. Hiervoor wordt een bemaling of droogzuiging geplaatst. Deze installatie kan plaatselijk voor geluids- of trillingshinder zorgen. We proberen de hinder echter tot een minimum te beperken.

Met het afbakenen van de werfzone en de plaatsing van de signalisatie voor de omleidingen en de bereikbaarheid van de lokale handelaars, krijgt de werf stilaan meer vorm.

hwww.aquafin.be/nl-be/particulieren/waar-werken-we/verloop-tijdens-de-rioleringswerken

 1. Allereerst wordt het wegdek opgebroken. Wanneer dit over een lange afstand gebeurt, brengt de aannemer een laag steenslag aan, zodat de woningen zo lang mogelijk bereikbaar blijven met de wagen.
 2. Vervolgens graaft de aannemer over een korte afstand een diepe sleuf. Daarin legt hij de rioleringsbuizen. Daarna wordt de sleuf gedempt en wordt het volgende stuk uitgegraven. Waar de nieuwe riolering al geplaatst is, brengt de aannemer een nieuwe steenslagverharding aan. Op die manier schuift de “rioleringstrein” langzaam op.
 3. Voet- en fietspaden houden we zoveel mogelijk toegankelijk. Ben je rolstoelgebruiker, plan je een speciale gelegenheid (zoals een verhuis of een huwelijk) of is je handelspand gelegen in de werfzone? Laat het ons zo snel mogelijk weten. Dan zorgen we voor een maximale bereikbaarheid en veiligheid.
 4. Als de rioleringswerken binnen een fase afgerond zijn, dan wordt daar de wegenis hersteld. Vaak worden de boordstenen en straatkolken ter plaatse gestort in beton, waardoor die gedurende enkele dagen niet overrijdbaar zijn. De toplaag asfalt wordt vaak over verschillende fasen tegelijk aangebracht, zodat het wegdek geen naden vertoont.

4. Wat kan je nog meer doen?

Naast de verplichte aanleg van een gescheiden stelsel, kun je nog een aantal extra maatregelen nemen om de waterhuishouding gezond te houden. Zo kun je:

 • een hemelwaterput installeren die het hemelwater opvangt dat op je dak terechtkomt. Die put sluit je aan op een pompsysteem zodat je het water kunt gebruiken om het toilet door te spoelen, de was mee te doen of je tuin te besproeien. Zo bespaar je al snel tot 50 % op je drinkwaterverbruik.
 • een infiltratievoorziening aanleggen waardoor het water van de dakgoot of het terras in de bodem sijpelt. Dat kan zowel bovengronds als ondergronds. Bij bovengrondse infiltratie gaat het hemelwater de grond in via een waterdoorlatende bestrating zoals poreuze stenen, grastegels of andere materialen. Die manier is vaak goedkoper dan extra regenwaterbuizen naar de straat te leggen. Bij ondergrondse infiltratie wordt het water via de afvoerbuizen van regenwater op je domein verzameld en naar de infiltratievoorziening gebracht.
 • een groendak aanleggen met vetplanten, mossen en kruiden. Dit verlaagt de afvoer van hemelwater met minstens de helft. Een groendak isoleert ook goed en brengt verkoeling in de zomer.
 • het hemelwater afvoeren naar een vijver, gracht of beek op je eigendom.

Voor een deel maatregelen kan je een subsidie krijgen: pagina reglementen/subsidies

Info: 03 871 98 52 – milieu@schelle.be

Mobiliteit en openbare werken Openbare werken Riolering en water