Woensdagavond 8 januari stelde het college van Burgemeester en Schepenen het meerjarenplan 2020-2025 voor op de gemeenteraad. Dit plan verzamelt de ambities op alle beleidsdomeinen waarbij duurzaamheid centraal staat.
In de rubriek ‘bestuur en beleid’ kan je bij beleidsdocumenten alles raadplegen. Hieronder kan je de grote lijnen nalezen.

Klimaatneutraal
Het bestuur engageert zich om in de loop van 2020 als bestuurlijke organisatie klimaatneutraal te zijn. In de realisatie hiervan wordt verder ingezet op energiebesparing (bv. ledverlichting, isolatie gebouwen), opwekking van alternatieve energie (zonnepanelen, participatie in alternatieve energieopwekking) en CO2-captatie (bv. groendaken, vergroening, olifantsgras). Tegelijk ontwikkelt het bestuur klimaatacties naar inwoners en bedrijven om de klimaatdoelstellingen van het burgemeestersconvenant te bereiken.

Bouwstenen van het duurzaamheidsbeleid zijn o.a. het opwekken van hernieuwbare energie, overschakelen naar ledverlichting, afvalpreventie, pesticidevrij groenonderhoud, ruimte voor natuurontwikkeling en vergroenen, verdichten van de woonruimte om open ruimte te bewaren, verduurzamen van gebouwen en mobiliteit, oprichten van een energieburgercoöperatie, voorkomen van lucht-, water- en bodemverontreiniging en een pilootproject rond eetbaar groen.

Het streefdoel is om tegen 2030 zeventig hectare bos- en natuurgebied te realiseren of één tiende van het grondgebied. Het Berrenheibos (22 ha) en de Electrabelsite (meer dan 30 ha) zijn daarbij de belangrijkste pijlers.

Beheersing van wateroverlast is een constante zorg en vraagt bestendige investering. Structurele maatregelen werden met succes genomen: bouw van het pompstation aan de Benedenvliet, de aanleg van 3 km gracht in de Steenwinkelstraat/Tuinlei en een bijkomend overstromingsgebied aan de Grote Struisbeek. Een volgende structurele ingreep wordt de aanleg van een brede gracht langsheen de Fabiolalaan om het oppervlaktewater van een gebied van ca 9 ha op te vangen en vertraagd af te voeren.

Dorpskernherwaardering
Bij de fasegewijze dorpskernherwaardering wordt het openbaar domein verder vernieuwd met aandacht voor verkeersveiligheid, gedeelde mobiliteit, vergroening, detailhandel, dienstverlening en een gemeenschapsondersteunend dorpsplein.

Vergroening is daarbij één van de uitgangspunten met de ontwikkeling van een ‘Vlietpark’, de herstructurering van de Fabiolalaan, een wandel- en fietsbrug vanuit het dorpsplein naar de abdij van Hemiksem en het aansluitend geplande fietspadennetwerk. Meerdere zones worden geleidelijk ontwikkeld met o.m. project Frans Cretenlaan, project Binnengebied Peperstraat-Fabiolalaan, project omgeving garage WAHR en deelzones van het Dorpshart zoals de Kattenberg.

Verkeersveiligheid
Ruime financiële middelen worden uitgetrokken voor het onderhoud van fiets- en voetpaden. Zo wordt in 2020 voor € 550.000 ingeschreven voor herstellingswerken in de Paepevelden, deel van de Kapelstraat, delen van de voetpaden in de Bloemenwijk, in de Boerenkrijgwijk en een reeks plaatsen verspreid over de gemeente. Het Buck-e project loopt verder om kinderen te stimuleren om te voet en met de fiets naar school te gaan.

We willen meer dan 90% van de straten onderbrengen in een snelheidsregime van 30 km per uur of in een woonerf. Lage snelheden verhogen de verkeersveiligheid en verminderen de uitstoot. De uitbreiding van het fijnmazig fietsnetwerk komt er met twee fietsostrades, fiets- en wandelbrug over de Benedenvliet, fietspad langs Bovenvliet, vernieuwd en verbreed fietspad langs de Fabiolalaan met bijzondere aandacht voor een veilige fietsoversteekbaarheid aan de Provinciale Steenweg/St. Bernardsesteenweg.

Welzijn
Het bestuur participeert in het bovengemeentelijk samenwerkingsverband De Rupelaar om de eerstelijnszorg vanuit diverse disciplines te optimaliseren. Samen met Hemiksem en Niel wordt ingezet op de werking van het ‘Huis van het Kind’.

De gemeente stelt aan de Tuinlei 1,5 ha grond en een subsidie van € 500.000 ter beschikking van Chiro Schelle voor speelruimte en de bouw van eigentijdse lokalen. Er wordt een nieuwe buitenschoolse kinderopvang gebouwd. Het Berrenheibos groeit verder uit tot een toegankelijk speelbos. Speelpleinen worden regelmatig onderhouden en gecontroleerd op veiligheid.

De noodzaak en haalbaarheid van het samenbrengen van meerdere sportactiviteiten in een groot sportpark wordt onderzocht. Daarnaast wordt een haalbaarheidsstudie opgemaakt voor de uitbreiding en de optimalisatie van de huidige sporthalomgeving als een eventueel alternatieve of bijkomende sportmogelijkheid.

Als ‘fairtrade gemeente’ engageert het bestuur zich om eerlijkehandelproducten te kopen en de fairtradegedachte te blijven promoten. De gemeente faciliteert de verhuis van de Wereldwinkel door de aankoop van een handelspand in het centrum.

Communicatie en participatie
Het bestuur zet in op een zorgvuldige, heldere en snelle communicatie. De inhoud, kanalen en vormgeving worden zodanig ontwikkeld dat niemand uit de boot valt. In het voorjaar start het digitale buurtnetwerk Hoplr op.

Op geregelde tijdstippen wordt de bevolking bevraagd over en betrokken bij beleidsaspecten. De adviesraden spelen een belangrijke rol in het aansturen van beleidskeuzes. Bij de dienstverlening staat de klant centraal waarbij de contacten zo eenvoudig mogelijk en maximaal efficiënt kunnen plaatsvinden.

Financiële ruimte
Bij de start van de nieuwe legislatuur werd een kleine interne gemeentelijke taxshift doorgevoerd waarbij de personenbelasting daalde van 6,3% naar 6,1% (het laagste percentage in de Rupelstreek). Deze vermindering van de belasting op arbeid werd gecompenseerd door een zachte verhoging van belasting op onroerend vermogen. Deze bewegingen houden mekaar naar gemeentelijk financieel resultaat quasi in evenwicht.

Ruime bestuurlijke en financiële draagkracht haalt onze gemeente uit de afbouw van de uitstaande schuld tot een historisch laag niveau en weloverwogen samenwerkingsverbanden. Het bestuur kiest voor doordachte investeringen op diverse domeinen waarbij de focus ligt op de leefbaarheid, levenskwaliteit en het geluk van al onze inwoners.

Laatste nieuws Meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd