Geboorte en adoptie


Geboorteaangifte

Een geboorteaangifte is de registratie van de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van jouw kind. Dit moet bij elke geboorte gebeuren, ten laatste vijftien dagen na de bevalling. De aangifte gebeurt door één of beide ouders.
Info: https://www.belgium.be/nl/familie/kinderen/geboorte/aangifte

Erkenning kind

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen jezelf en een kind. Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van jouw kind als uw partner. Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder.

Voorwaarden
De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:
– Als het kind jonger is dan 12 jaar, moet de moeder toestemming geven.
– Als het kind tussen 12 en 18 jaar is, moeten de moeder en het kind toestemming geven.
– Voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind, is alleen de toestemming van het kind vereist.

Hoe aanvragen?
– vóór de geboorte met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog kan dit attest afleveren.
– bij de geboorteaangifte zelf
– na de geboorte, zonder tijdslimiet

Voor een erkenning moeten beide ouders samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand gaan om een aanvraag tot erkenning in te dienen. Als de vader getrouwd is met een andere partner dan de moeder, moet de echtgenote of echtgenoot van de vader op de hoogte gebracht worden van de erkenning.

Wat meebrengen?
– Identiteitskaarten
– Uittreksel of afschrift van jullie geboorteaktes. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op.
– Recente geboorteakte van het kind (max 1 jaar oud), bij erkenning na geboorte.
– Doktersattest, bij erkenning vóór de geboorte, met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.

Als je niet bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, kan het dat je ook de volgende stukken moet voorleggen:
– bewijs van ongehuwde staat. Dit is enkel nodig als volgens de wetgeving van het land van herkomst een gehuwd persoon geen kind kan erkennen bij een ander persoon dan zijn echtgeno(o)t(e).
– bewijs van nationaliteit
– bewijs van woonst
Deze stukken moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Kostprijs
De erkenning van een kind is gratis.

Registratie poliovaccinatie

De inenting tegen polio (kinderverlamming) is in België wettelijk verplicht sinds 1966 en moet viermaal gebeuren voor de leeftijd van 18 maanden. Een herhalingsinenting wordt aanbevolen op volwassen leeftijd. Je ontvangt het blanco polioattest bij de geboorteaangifte op de burgerlijke stand.

Bij Kind & Gezin is de inenting gratis. Bij een huis- of kinderarts en in het ziekenhuis betaal je de consultatie. Na vier inentingen moet je het attest laten invullen door de arts die de baby vaccineerde. Dit attest bezorg je voor je kind 18 maanden wordt aan de bevolkingsdienst van je gemeente.

Adoptie aangifte

De dienst burgerlijke stand heeft enkel de taak de adoptie over te schrijven in de registers. ‘Kind en Gezin’ houdt toezicht op de procedures. Een adoptiebureau, een notaris of de vrederechter kunnen je bijstaan tijdens het adoptieproces.

Geboorte-akte

De akte van geboorte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. Je kan een afschrift of een uittreksel van een geboorteakte aanvragen bij het gemeentebestuur van de geboorteplaats.
– een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft
– een uittreksel vermeldt enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.

Voor akten van geboorte wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:
– jezelf
– de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
– jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
– bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
– jouw erfgenamen
– bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Wat meebrengen?
– als je het document zelf ophaalt: eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning
– als je het document voor iemand anders aanvraagt: een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart, jouw eigen identiteitskaart

Je kan het document ook opvragen via het digitale loket.

Geboortepremie en levensboom

Het gemeentebestuur schenkt een geboortepremie van 100 euro. Je ontvangt hiervoor een brief met de vraag om je rekeningnummer door te geven. We bundelen de geboortes per kwartaal (drie maanden) en sturen naar alle nieuwe ouders deze brief door.
Je ontvangt tegelijk ook meer info over de mogelijkheid om een levensboom te planten voor je kind.

Leven en wonen Burgerzaken Geboorte en adoptie