Samenwonen en huwelijk


Huwelijksaangifte
Een huwelijk wordt aangegaan voor de ambtenaar van de burgerlijke stand zonder getuigen of in het bijzijn van maximum vier getuigen. Je moet beiden minstens achttien jaar oud zijn op het ogenblik van de aangifte. Het huwelijk staat open voor personen van hetzelfde of van verschillend geslacht.

Je kan op gemeentehuis van Schelle huwen:
– van maandag tot zaterdag van 10 tot 11.30 uur
– van maandag tot donderdag van 14 tot 15.30 uur
Je kan niet huwen op zondagen, wettelijke feestdagen, door het gemeentebestuur vastgestelde brugdagen of op de dag van de jaarmarkt in Schelle.

Het vastleggen van de datum en de aanvraag voor het opstarten van een huwelijksdossier gebeurt best zo snel mogelijk (maximaal een jaar vooraf). Je vraagt best eerst aan de dienst burgerzaken of de gekozen huwelijksdatum mogelijk is. Daarna kan je alle andere elementen van jullie huwelijk plannen!

De huwelijksaangifte gebeurt in de woonplaats van een van de huwelijkskandidaten waar ook het huwelijk afgesloten zal worden. Deze aangifte moet minimum 14 dagen en maximum 6 maand en 14 dagen voor het huwelijk ondertekend worden.

De kostprijs van een huwelijk is 50 euro. Alle administratieve stukken afgeleverd in België door een Belgische overheid zijn gratis. Buitenlandse akten en attesten moet je zelf aanvragen en de kosten zelf betalen.

Voor niet Belgen, al dan niet ingeschreven in onze bevolkings- of vreemdelingenregisters, hebben wij nog extra documenten nodig. Sommige buitenlandse akten en documenten moeten gelegaliseerd worden. Ook moeten alle akten en documenten in een vreemde taal in België vertaald worden door een Belgisch beëdigd vertaler.

Een afspraak voor een huwelijksaangifte maak je met een mail naar burger@schelle.be

Zodra je je aanvraag voor een huwelijk indiende, stelt de dienst burgerlijke stand jullie huwelijksdossier samen. Wanneer dit volledig is, worden jullie uitgenodigd om de akte van huwelijksaangifte te komen ondertekenen.

Huwelijksakte
– Een afschrift: dit is een kopie van de volledige huwelijksakte
– Een uittreksel: dit is een document waarin volgende gegevens vermeld worden: plaats en datum huwelijk, naam, voornaam, geboorteplaats en -datum van beide echtgenoten.

Een uittreksel of afschrift van de huwelijksakte wordt aangevraagd door de betrokkene zelf of door een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris, …). Je kan deze documenten eventueel ook aanvragen voor je grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen.

Het afschrift van de huwelijksakte kan je verkrijgen op de dienst burgerzaken of via het e-loket.

Bij aanvraag op het gemeentehuis moet je je identiteitskaart of verblijfsvergunning meebrengen. Indien je het attest voor iemand anders aanvraagt, heb je ook een volmacht nodig van de betrokkene en een kopie van de identiteitskaart.


Wettelijk samenwonen
Er is een verschil tussen feitelijk en wettelijk samenwonen.
Feitelijk samenwonen: personen die op hetzelfde adres ingeschreven zijn en een gezin vormen.
Wettelijk samenwonen: partners, maximum 2, die samen een gezin vormen, ouder dan 18 jaar zijn, ongeacht hun geslacht, bloed- of aanverwantschap kunnen een verklaring van wettelijke samenwoning afsluiten.

Om wettelijk samen te wonen leg je aan de ambtenaar van de burgerlijke stand een verklaring af dat je ‘wettelijk’ wil samenwonen. Hiervoor moet je vooraf kennis genomen hebben van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek. Je mag ook niet gebonden zijn door een huwelijk of een ander contract van wettelijk samenwonen en jullie moeten op hetzelfde adres ingeschreven staan.

De beëindiging van een wettelijke samenwoning kan in onderlinge toestemming of eenzijdig door één van de twee partners. Bij een eenzijdige stopzetting van de wettelijke samenwoonst worden wel kosten aangerekend.

Als je een verklaring van wettelijke samenwoonst aflegde, wordt deze ook geregistreerd in de bevolkingsregisters.

Een afspraak maak je online via https://afspraak.schelle.be/

Leven en wonen Burgerzaken Samenwonen en huwelijk