Veiligheid


Schelle maakt vanaf 26 juni 2006 gebruik van het systeem van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Het is de bedoeling om zo de zogenaamde kleine criminaliteit die het parket meestal zonder gevolg klasseerde, toch niet onbestraft te laten.

De gemeente kan bepaalde sancties nu zelf opleggen en is niet langer afhankelijk van het parket en de politierechter. De gemeente kan een hele reeks overlastproblemen zelf aanpakken en heeft meer armslag om lokale problemen aan te pakken. Dit ontlast de parketten, zodat die meer tijd en middelen kunnen inzetten tegen zwaardere criminaliteit.

Wat is het verschil met een politiereglement?
Bij een politiereglement worden de straffen uitgesproken door de rechtbank en komen ze op je strafregister. Bij administratieve sancties wordt de administratieve geldboete uitgesproken door een sanctionerende ambtenaar. Daarom heeft men het ook over ‘administratieve’ sancties.

Bij een eerste overtreding kan een geldboete van 25 euro opgelegd worden. Die kan bij herhaling van dezelfde inbreuk binnen de 12 maanden oplopen maximum 350 euro of 175 euro indien het een minderjarige betreft die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt op het ogenblik van de feiten. De vader en moeder, voogd of personen die de minderjarige onder hun hoede hebben zijn burgerlijk aansprakelijk voor het betalen van de administratieve geldboete.

Als de sanctie er in bestaat dat een vergunning wordt ingetrokken of geschorst, dan is het College van Burgemeester en Schepenen hiervoor bevoegd.

Over welke inbreuken gaat het?
De meeste zaken in dit reglement zijn gericht op een goede samenleving in onze gemeente. Vandalisme, belemmering van de openbare weg, geluidsoverlast, beschadiging van eigendommen, sluikstorten zijn uiteraard strafbaar.
Toch zijn er enkele zaken die we onder speciale de aandacht willen brengen:
– Wie een dier begeleidt, moet voorzien zijn van het nodige om de uitwerpselen van dat dier (vb. hondenpoep) op te ruimen en deze ook onmiddellijk opruimen. Dit is van toepassing voor alle dieren. Dieren mogen niet onbewaakt loslopen op de openbare weg. De bewaking moet zo zijn dat de dieren niemand kunnen lastigvallen, voertuigen bespringen of private eigendommen betreden.
– Het gebruik van zagen, grasmaaiers of andere werktuigen is toegelaten tussen 8 en 20 uur.
– Als iemand schade aanbrengt aan de goederen van iemand anders of aan het openbaar domein, dan moet deze schade vergoed of hersteld worden. Als de gemeente hier zelf moet voor instaan, dan zal het de kosten kunnen terugvorderen bij de dader.
– Er zijn aparte normen voor bijzondere geluidsproducerende situaties: voertuigen met luidsprekers, luchtdrukkanonnen, vuurwerk, …

Wie stelt inbreuken vast?
De gemeenteraad stelt beëdigde ambtenaren aan die de bevoegdheid hebben om vaststelling te doen. Hun taak bestaat erin zowel preventief als vaststellend op te treden tegen inbreuken. Zij maken hierdoor deel uit van de preventiestrategie en betekenen een belangrijke aanvulling op het eigenlijke politiewerk.

brochure GAS-wetgeving

Leven en wonen Veiligheid Gemeenschapswacht