Wonen & ruimtelijke ordening


Bestemmingsplannen: gewestplan en RUP

Het meest gekende bestemmingsplan is het gewestplan waarin sinds einde jaren ’70 voor heel Vlaanderen de bodembestemmingen zijn vastgelegd. Het gewestplan Antwerpen van 3 oktober 1979 is van toepassing voor het grondgebied van Schelle. Het gewestplan geeft aan waar je kan bouwen, welke zones bestemd zijn voor landbouw, bedrijvigheid, natuur, bos …
Elke kleur vertegenwoordigt een bepaalde bestemming, waaraan ook voorschriften gekoppeld zijn.

Sinds Vlaanderen, de provincies en ook de gemeenten over een ruimtelijk structuurplan beschikken worden ruimtelijk uitvoeringsplannen of ‘RUP’s’ opgemaakt. Binnen de grenzen van een RUP vervangt dit RUP het gewestplan. Gewestplanwijzigingen worden niet meer doorgevoerd.

Je kan het gewestplan raadplegen op de dienst ruimtelijk ordening of online via het geoloket van de website van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV).

Als je het gewestplan raadpleegt moet je steeds nagaan of op de locatie waar je informatie over zoekt geen RUP van kracht is dat het gewestplan opheft op deze locatie. Deze informatie krijg je op de dienst ruimtelijke ordening.

Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)?
Een ruimtelijke uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Ruimtelijk uitvoeringsplannen of ‘RUP’s’ vervangen de gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen – eens het RUP is goedgekeurd – stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.

Een gewestelijke RUP draagt altijd bij aan de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, waarin de overheid in grote lijnen aangeeft hoe zij Vlaanderen ruimtelijk wil zien evolueren. Telkens wanneer het wenselijk of nodig is om de bestaande plannen aan te passen (gewestplan, BPA, …), wordt een RUP opgemaakt. Het RUP vervangt de geldende bestemmingen en voorschriften van vroegere plannen.

Natuurlijk wordt zorgvuldig bestudeerd of zo’n wijziging wel verantwoord is. Tijdens een openbaar onderzoek krijgt elke eigenaar of betrokkene ruim de tijd om zich te informeren en om zijn stem te laten horen.

Leven en wonen Wonen & ruimtelijke ordening Bestemmingsplannen: gewestplan en RUP