Wonen & ruimtelijke ordening


Conformiteitsattest

Sinds 2015 zet de gemeente Schelle zich in om de woningkwaliteit op de private huurmarkt te verbeteren.
Met het conformiteitsattest wil de gemeente je als eigenaar-verhuurder aanzetten je huurwoning in orde te brengen met de minimale veiligheid- en gezondheidsnormen van de Vlaamse Wooncode.
Alle huurwoningen die ouder zijn dan 40 jaar (bouwjaar) en waarvoor een nieuw huurcontract is afgesloten sinds 2015 moeten voldoen aan de verplichting van het conformiteitsattest.
Ook voor huurwoningen die niet onder deze verplichting vallen, kan je een attest aanvragen.

Hoe aanvragen?
Probeer eerst deze checklist conforme woning alvorens Igean de woning komt controleren.
Via deze link op de website van Igean kan je het aanvraagformulier invullen.
Na de aanvraag volgt een onderzoek ter plaatse. Daarbij wordt nagegaan of de woning voldoet aan minimale normen van de Vlaamse wooncode. Men kijkt naar de staat van de muren, vloeren, plafonds, elektriciteit, sanitair, verlichting, verluchting, toegankelijkheid, stabiliteit, ….
Als de woning aan één van deze punten niet voldoet, worden er strafpunten gegeven.
Wanneer de woning minder dan 15 strafpunten heeft, wordt het conformiteitsattest afgeleverd door de burgemeester.
Dit conformiteitsattest blijft 5 jaar geldig.

Info bij het woonloket: ro@schelle.be – tel. 03 871 98 46
Klik hier door naar het retributiereglement op de aangifte van conformiteitsattesten

Reglement op aanvraag conformiteitsattest

Belasting conformiteitsattest
We roepen alle verhuurders op, die sinds 2015 een nieuw huurcontract afsloten en waarvan de huurwoning ouder is dan 40 jaar (bouwjaar), een conformiteitsattest aan te vragen bij het gemeentelijk woonloket.
Omdat er nog te weinig attesten afgeleverd worden voor woningen die onder deze verplichting vallen, besliste het lokaal bestuur actie te ondernemen en een GAS-boete in te voeren op het niet hebben van een geldig conformiteitsattest.
De gemeente legt een administratieve geldboete op van 350 euro voor alle eigenaar-verhuurders die geen conformiteitsattest hebben voor hun huurwoning (binnen een periode van 6 maanden na het aanschrijven van de gemeente). Het niet aanvragen van dit attest kan dan (jaarlijks) gesanctioneerd worden met een gemeentelijke administratieve sanctie GAS.
Gemeenteraadsbesluit dd. 13 12 2022 verordening conformiteitsattest – invoeren GAS-boete

 

Leven en wonen Wonen & ruimtelijke ordening Conformiteitsattest