Wonen & ruimtelijke ordening


Leegstand

Elke gemeente is verantwoordelijk voor het vaststellen van leegstand en het opmaken en bijhouden van een register van leegstaande woningen en gebouwen. Om leegstand te kunnen vaststellen keurde de gemeenteraad een reglement goed dat de indicaties van leegstand vastlegt. Op basis van deze indicaties onderzoekt de huisvestingsambtenaar of een pand al dan niet leegstaat. De resultaten van dit onderzoek worden in een administratieve akte vastgelegd. Deze akte wordt opgestuurd naar de zakelijk gerechtigden (houders van de volle eigendom, het recht van opstal, het erfpacht of de vruchtgebruiker).

Hoe kan je de vaststelling van leegstand betwisten?
Indien je de vaststelling van leegstand wenst te betwisten, heb je dertig dagen de tijd ingaand vanaf het ontvangen van de administratieve akte, om beroep in te dienen tegen deze vaststelling. De volledige beroepsprocedure vind je in artikel 5 van het gemeentelijk reglement op de leegstand van woningen en gebouwen.

Mijn pand is opgenomen in het leegstandsregister. Wat nu?
Om de bewoning van leegstaande woningen opnieuw te stimuleren staan er in artikel 3.1.3 tot en met 3.1.10 van het decreet grond- en pandenbeleid 2 mogelijkheden. Zo kunnen woningen die in het leegstandsregister zijn opgenomen in aanmerking komen voor een belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten.

Je kan de woning ook verkopen: bij de aankoop van een leegstaande woning kan de koper namelijk een vermindering van de heffingsgrondslag voor de registratierechten bekomen.

Naast renoveren en verkopen zijn er nog andere alternatieven: verhuren op de private markt of verhuren via een sociaal verhuurkantoor.

Op alle woningen die in het leegstandsregister zijn opgenomen geldt eveneens het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht en dit volgens de bepalingen zoals in artikel 85 tot en met 90 van de Vlaamse Wooncode. De gemeente voerde eveneens een gemeentelijk heffingsreglement op leegstaande gebouwen en woningen in. Deze heffing is van toepassing op de panden die zijn opgenomen in het register.

Wat moet je doen als jouw pand niet meer leegstaat?
Een gebouw of een woning kan worden geschrapt uit het leegstandsregister mits aanlevering van voldoende bewijs omtrent het gebruik van dit pand gedurende minstens 6 opeenvolgende maanden. De regelgeving vind je in artikel 6 van het gemeentelijk reglement op de leegstand van woningen en gebouwen.

Het ‘gemeentelijk reglement leegstaande woningen en gebouwen (GR van 18 mei 2017)’ en ‘belasting op leegstaande woningen en gebouwen’ kan je nalezen in de rubriek belastingen.

Verwaarlozing

Elke gemeente is verantwoordelijk voor het vaststellen van verwaarlozing en het opmaken en bijhouden van een register van verwaarloosde woningen en gebouwen. We spreken van verwaarlozing wanneer het gebouw, ongeacht of het dienst doet als woning, ernstige, zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan de buitenzijde.

Om verwaarlozing te kunnen vaststellen, keurde de gemeenteraad een reglement goed dat de indicaties van verwaarlozing vastlegt. Op basis van deze indicaties onderzoekt de huisvestingsambtenaar of een pand al dan niet verwaarloosd is. Verwaarlozing wordt benaderd vanuit de impact die de staat van het gebouw heeft op de onmiddellijke omgeving en de ontwikkeling van de buurt. Verwaarlozing wordt uitwendig beoordeeld, dus er kunnen enkel uiterlijke gebreken worden vastgesteld.

De resultaten van het onderzoek worden in een administratieve akte, aan de hand van het model van technisch verslag, vastgelegd. Er is sprake van verwaarlozing als de indicaties in dit verslag een eindscore opleveren van minimaal 12 strafpunten. De akte en het technisch verslag worden opgestuurd naar de zakelijk gerechtigden (houders van de volle eigendom, het recht van opstal, het erfpacht of de vruchtgebruiker).

Hoe kan je de vaststelling van verwaarlozing betwisten?
Indien je de vaststelling van verwaarlozing wenst te betwisten, heb je dertig dagen de tijd, ingaand de dag na de betekening van de beveiligde zending, om beroep in te dienen tegen deze vaststelling. De volledige beroepsprocedure vind je in artikel 6 van het gemeentelijk reglement op verwaarloosde woningen en gebouwen.

Wat als jouw pand is opgenomen in het verwaarlozingsregister?
De gemeente heeft een gemeentelijk heffingsreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen ingevoerd. Deze heffing is van toepassing op de panden die zijn opgenomen in het register.

Wat moet je doen als jouw pand niet meer verwaarloosd is?
Een gebouw of een woning kan worden geschrapt uit het verwaarlozingsregister mits aanlevering van voldoende bewijs dat de woning of het gebouw geen indicaties van verwaarlozing meer vertoont die bij quotering in het model van technisch verslag 12 punten of meer zouden opleveren. De zakelijk gerechtigde richt hiertoe een schriftelijk verzoek aan de registerbeheerder. De regelgeving vind je in artikel 7 van het gemeentelijk reglement op verwaarloosde woningen en gebouwen.

Het ‘gemeentelijk reglement op verwaarlozing gebouwen en woningen’ en ‘belasting op verwaarlozing’ kan je nalezen in de rubriek belastingen.

Leven en wonen Wonen & ruimtelijke ordening Leegstand en verwaarlozing